Dicts.info 

Chinese to French translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | French vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to French dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] chèvre
母牛 [mǔ niú] vache
熊 [xióng] ours
狗 [gǒu] chien
狮子 [shī zi] lion
猪 [zhū] porc
猫 [māo] chat
猴子 [hóu zi] singe
羊 [yáng] mouton
苍蝇 [cāng ying] mouche
虫 [chóng] insecte
蚂蚁 [mǎ yǐ] fourmi
蛇 [shé] serpent
蜜蜂 [mì fēng] abeille
象 [xiàng] éléphant
马 [mǎ] cheval
鱼 [yú] poisson
鸟 [niǎo] oiseau

City

乡村 [xiāng cūn] village
公园 [gōng yuán] parc
公寓 [gōng yù] appartement
剧场 [jù chǎng] théâtre
医院 [yī yuàn] hôpital
图书馆 [tú shū guǎn] bibliothèque
地铁 [dì tiě] métro
城堡 [chéng bǎo] château
城市 [chéng shì] grande ville
城镇 [chéng zhèn] ville
大学 [dà xué] universitaire
学校 [xué xiào] école
工厂 [gōng chǎng] usine
建筑物 [jiàn zhù wù] bâtiment
教堂 [jiào táng] église
旅馆 [lǚ guǎn] hôtel
桥 [qiáo] pont
火车站 poste
电影院 [diàn yǐng yuàn] cinéma
监狱 [jiān yù] prison
结构 [jié gòu] construction
街道 [jiē dào] rue
超级市场 [chāo jí shì chǎng] supermarché
道路 [dào lù] route
银行 [yín háng] banque
飞机场 [fēi jī chǎng] aérodrome
餐厅 [cān tīng] restaurant
首都 [shǒu dū] capitale

Color

橙色 [chéng sè] orange
灰色 [huī sè] gris
白色 [bái sè] blanc
粉红色 [fěn hóng sè] rose
紫色 [zǐ sè] violet
红色 [hóng sè] rouge
绿色 [lǜ sè] vert
蓝色 [lán sè] bleu
褐色 [hè sè] marron
黄色 [huáng sè] jaune
黑色 [hēi sè] noir

Drink

咖啡 [kā fēi] café
啤酒 [pí jiǔ] bière
奶昔 [nǎi xī] lait fouetté
水 [shuǐ] eau
牛奶 [niú nǎi] lait
茶 [chá] thé
葡萄酒 [pú tao jiǔ] vin
饮料 [yǐn liào] boisson

Food

一餐一顿饭 repas
三明治 [sān míng zhì] sandwich
午饭 [wǔ fàn] dîner
奶酪 [nǎi lào] fromage
巧克力 [qiǎo kè lì] chocolat
早餐 [zǎo cān] petit déjeuner
水果 [shuǐ guǒ] fruit
汤 [tāng] soupe
沙拉 [shā lā] salade
油 [yóu] huile
甜 [tián] douceur
盐 [yán] sel
稻 [dào] riz
糖 [táng] sucre
肉 [ròu] viande
蛋 [dàn] oeuf
蛋糕 [dàn gāo] gâteau
酱 [jiàng] sauce
面包 [miàn bāo] pain
食物 [shí wù] nourriture
黄油 [huáng yóu] beurre

Fruit

坚果 [jiān guǒ] fruit à coque
李子 [lǐ zi] prune
杏 [xìng] abricot
柠檬 [níng méng] citron
树莓 [shù méi] framboise
桃子 [táo zi] pêche
梨子 [lí zi] poire
樱桃 [yīng táo] cerise
橘子 [jú zi] orange
苹果 [píng guǒ] pomme
草莓 [cǎo méi] fraise
菠萝 [bō luó] ananas
香蕉 [xiāng jiāo] banane
黑莓 [hēi méi] mûre

House

井 [jǐng] puits
休息室 [xiū xī shì] hall
卧室 [wò shì] chambre à coucher
厕所 [cè suǒ] toilettes
厨房 [chú fáng] cuisine
地址 [dì zhǐ] adresse
地板 [dì bǎn] plancher
墙壁 [qiáng bì] mur
家 [jiā] maison
层 [céng] étage
屋顶 [wū dǐng] toit
房子 [fáng zi] maison
房间 [fáng jiān] pièce
浴室 [yù shì] salle de bain
淋浴器 douche
砖 [zhuān] brique
窗户 [chuāng hu] vitrine
花园 [huā yuán] jardin
车库 [chē kù] garage
门 [mén] porte
阶梯 [jiē tī] marche

Tool

剪刀 [jiǎn dāo] ciseaux
印章 [yìn zhāng] tampon
弹簧 [tán huáng] ressort
按钮 [àn niǔ] bouton
泵 [bèng] pompe
火柴 [huǒ chái] allumette
炮 [páo] fusil
针 [zhēn] aiguille
钉 [dīng] clou
钟 [zhōng] cloche
钥匙 [yào shi] clef
钩 [gōu] crochet
锁 [suǒ] serrure
锤子 [chuí zi] marteau
鞭子 [biān zi] fouet

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] chou
土豆 [tǔ dòu] pomme de terre
大蒜 [dà suàn] ail
橄榄 [gǎn lǎn] olive
欧洲防风草 panais
洋葱 [yáng cōng] oignon
胡萝卜 [hú luó bo] carotte
萝卜 [luó bo] radis
西红柿 [xī hóng shì] tomate
豆 [dòu] haricot
黄瓜 [huáng guā] concombre

This page contains a list of basic Chinese to French translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and French when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and French.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.