Dicts.info 

Chinese to Latin translations

Find translations for:

Chinese vocabulary | Latin vocabulary | Vocabulary trainer | Chinese to Latin dictionary

Animal

山羊 [shān yáng] capra
母牛 [mǔ niú] bos (nom.) ; bovis (gen.)
熊 [xióng] ursus {m} ; ursa {f}
狗 [gǒu] canis (nom.) ; canis (gen.)
狮子 [shī zi] leo (nom.) ; leonis (gen.)
猪 [zhū] porcus ; sus (nom.) ; suis (gen.)
猫 [māo] feles ; felis (nom.) ; felis (gen.)
猴子 [hóu zi] simia
羊 [yáng] ovis (nom.) ; ovis (gen.)
苍蝇 [cāng ying] musca
虫 [chóng] insecta
蚂蚁 [mǎ yǐ] formica
蛇 [shé] serpens (nom.) ; serpentis (gen.)
蜜蜂 [mì fēng] apis (nom.) ; apis (gen.)
象 [xiàng] elephantus
马 [mǎ] equus
鱼 [yú] piscis (nom.) ; piscis (gen.)
鸟 [niǎo] avis (nom.) ; avis (gen.)

City

乡村 [xiāng cūn] vicus
公园 [gōng yuán] hortus
公寓 [gōng yù] aedes
剧场 [jù chǎng] theatrum
医院 [yī yuàn] valetudinarium
图书馆 [tú shū guǎn] bibliotheca
城堡 [chéng bǎo] castellum
城市 [chéng shì] civitas
城镇 [chéng zhèn] urbs
学校 [xué xiào] schola
建筑物 [jiàn zhù wù] aedificium
教堂 [jiào táng] ecclesia
旅馆 [lǚ guǎn] deversorium
桥 [qiáo] pons
火车站 constituo
电影院 [diàn yǐng yuàn] cinemateum
监狱 [jiān yù] phylaca
结构 [jié gòu] constructio
街道 [jiē dào] via
超级市场 [chāo jí shì chǎng] -
道路 [dào lù] via
银行 [yín háng] argentaria
飞机场 [fēi jī chǎng] aeroportus
餐厅 [cān tīng] caupona
首都 [shǒu dū] caput

Color

白色 [bái sè] albus
粉红色 [fěn hóng sè] roseus
绿色 [lǜ sè] viridis
蓝色 [lán sè] caeruleus (m) ; caerulea (f) ; caeruleum (n)
褐色 [hè sè] fuscus
黄色 [huáng sè] flavus
黑色 [hēi sè] niger

Drink

咖啡 [kā fēi] coffeum
啤酒 [pí jiǔ] cervisia
水 [shuǐ] aqua
牛奶 [niú nǎi] lac
茶 [chá] thea
葡萄酒 [pú tao jiǔ] vinum
饮料 [yǐn liào] potio

Food

一餐一顿饭 epulae
午饭 [wǔ fàn] prandium
奶酪 [nǎi lào] caseus
巧克力 [qiǎo kè lì] socolata
早餐 [zǎo cān] ientaculum
水果 [shuǐ guǒ] fructus
汤 [tāng] ius
油 [yóu] oleum
甜 [tián] dulcedo
盐 [yán] sal
稻 [dào] oryza
糖 [táng] saccharum
肉 [ròu] caro
蛋 [dàn] ovum
蛋糕 [dàn gāo] crustum
酱 [jiàng] embamma
面包 [miàn bāo] panis
食物 [shí wù] cibus
黄油 [huáng yóu] butyrum

Fruit

坚果 [jiān guǒ] nux
李子 [lǐ zi] prunum
杏 [xìng] malum Armeniacum
树莓 [shù méi] rubus
桃子 [táo zi] Malum persicum
梨子 [lí zi] pirum
樱桃 [yīng táo] cerasum
橘子 [jú zi] citrus sinensis
苹果 [píng guǒ] malum
草莓 [cǎo méi] fragum
菠萝 [bō luó] Ananas sativus
香蕉 [xiāng jiāo] musa
黑莓 [hēi méi] morum

House

井 [jǐng] puteus
卧室 [wò shì] cubiculum
厨房 [chú fáng] culina
地址 [dì zhǐ] appellare
地板 [dì bǎn] solum
墙壁 [qiáng bì] murus
家 [jiā] domus
层 [céng] tabulatio
屋顶 [wū dǐng] tectum
房子 [fáng zi] domus
房间 [fáng jiān] aedes
浴室 [yù shì] lavacrum
淋浴器 pluvia
砖 [zhuān] later
窗户 [chuāng hu] fenestra
花园 [huā yuán] hortus
门 [mén] porta
阶梯 [jiē tī] gradus

Tool

印章 [yìn zhāng] signum
针 [zhēn] acus
钉 [dīng] clavus
钟 [zhōng] campana
钥匙 [yào shi] clavis
钩 [gōu] hamus
锁 [suǒ] claustrum
锤子 [chuí zi] malleus
鞭子 [biān zi] flagellum

Vegetable

卷心菜 [juǎn xīn cài] brassica
大蒜 [dà suàn] alium
橄榄 [gǎn lǎn] olea
洋葱 [yáng cōng] cepa
胡萝卜 [hú luó bo] carota
萝卜 [luó bo] raphanus
西红柿 [xī hóng shì] lycopersicum
豆 [dòu] fasiolum
黄瓜 [huáng guā] cucumer

This page contains a list of basic Chinese to Latin translations. The translations are divided into topics. It is much easier to learn Chinese and Latin when the translations are organized in topics instead of alphabetic ordering. All translations and keywords in this short list are among the most frequently used words in Chinese and Latin.


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.