Chinese to Czech<br/> Dictionary of Finance

Chinese to Czech
Dictionary of Finance

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

专家   specialista
中断   přerušit
事件   událost
互联网   Internet ; internet
人壽保險   životní pojištění
代理   agentura
代理人   agent
以物易物   výměnný obchod ; výměna
任务   úkol
企业联合   konsorcium ; syndikát
便宜   laciný ; levný
保险 [bǎo xiǎn]   pojištění
信用证   akreditiv
俱乐部 [jù lè bù]   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
倍增器   multiplikátor ; násobitel
借记卡   debetní karta
债券 [zhài quàn]   obligace ; dlužní úpis
债务 [zhài wù]   dluh
债务人 [zhài wù rén]   dlužník
债权人 [zhài quán rén]   věřitel
停滞性通货膨胀   stagflace
光的色散   rozptýlení
克拉 [kè lā]   karát
公牛 [gōng niú]   býk
兴趣 [xìng qu]   zájem
再保險   zajištění
  čistý
出价 [chū jià]   nabídka ; oferta
分配 [fēn pèi]   distribuce
删除   smazat ; vymazat
利息 [lì xī]   úrok
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
副本   replika ; duplikát
单位   jednotka
危险   nebezpečí ; riziko
发射   emise ; vysílání ; vyzařování
取消 [qǔ xiāo]   anulovat ; odvolat ; zrušit
合作 [hé zuò]   spolupráce ; součinnost ; kooperace
吩咐   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
命令 [mìng lìng]   rozkaz ; příkaz
命令 [mìng lìng]   příkaz ; rozkaz ; povel
商誉   dobrá pověst ; goodwill
国际收支   platební bilance
在野党   opozice ; odpor
地板 [dì bǎn]   podlaha ; zem
垄断组织   kartel ; trust
基础   základna ; podklad ; báze
增值税   daň z přidané hodnoty ; DPH
复制   reprodukce
大量 [dà liàng]   množství
奇偶校验位   parita
套利 [tào lì]   směnečná arbitráž
委员会 [wěi yuán huì]   komise ; výbor
存摺   vkladní knížka
存款   depozitář ; sklad
定期存款   termínovaný vklad
定购   objednávka
审计   auditor
富的   bohatý
  úřad
差别 [chā bié]   rozdíl
市场 [shì chǎng]   trh
平均数 [píng jūn shù]   střední hodnota ; průměr
库存 [kù cún]   inventář
弹性   pružnost ; elasticita
当地的   lokální ; místní
怀疑 [huái yí]   pochybnost ; nejistota ; pochyba
意味着 [yì wèi zhe]   znamenat
打电话   telefonovat ; volat
扩散   rozšiřování ; šíření
批准 [pī zhǔn]   ratifikace ; schválení ; potvrzení
抑制   potlačovat ; potlačit
投资 [tóu zī]   investice ; investování
折扣 [zhé kòu]   rabat ; sleva
折旧   odpis
折現率   diskontní sazba
抵押 [dǐ yā]   hypotéka
持续时间   trvání ; délka
指令 [zhǐ lìng]   instrukce
提单   nákladní list ; konosament
操盘手   obchodník ; dealer
支票 [zhī piào]   šek
收集   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
收集 [shōu jí]   sbírka ; kolekce
整理   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
时间 [shí jiān]   čas
本票   vlastní směnka
权力 [quán lì]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
标准偏差   standardní odchylka
标题 [biāo tí]   titulek ; nadpis
次序 [cì xù]   organizace ; uspořádání
欧元 [Ōu yuán]   euro
欧洲美元   eurodolar
正态分布   normální rozdělení
毛收入 [máo shōu rù]   příjem
汇率 [huì lǜ]   devizový kurz
汇票   směnka
法令 [fǎ lìng]   nařízení ; dekret ; výnos
法郎 [fǎ láng]   frank
注释 [zhù shì]   poznámka
流动性   likvidita
清盤   likvidace ; vyhlazení
点 [diǎn]   bod
点 [diǎn]   tečka ; bod
熊 [xióng]   medvěd
熔合 [róng hé]   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
独立   samostatnost ; nezávislost
现金   hotové peníze
現金   hotové peníze
生产   produkce
生产 [shēng chǎn]   výroba
监护人 [jiān hù rén]   opatrovník ; správce
目标 [mù biāo]   záměr ; účel ; cíl
目的地 [mù dì dì]   cíl
相关系数   korelace
社会阶层   sociální třída
种类 [zhǒng lèi]   kategorie
答应提供   nabídka
算术平均数   aritmetický průměr
索引 [suǒ yǐn]   rejstřík ; index
組合   kombinování ; mísení ; kombinace
约束   omezit ; limitovat ; omezovat
纸币 [zhǐ bì]   bankovka
纽约证券交易所 [Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ]   New York Stock Exchange
经纪人   makléř
结果 [jié guǒ]   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
网 [wǎng]   síť
股东 [gǔ dōng]   akcionář
股份 [gǔ fèn]   akcie
股息 [gǔ xī]   dividenda
自动柜员机   bankomat
范围   dosah ; rámec
要求   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
计算 [jì suàn]   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
计量单位 [jì liàng dān wèi]   jednotka
评价,估价   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
课程 [kè chéng]   kurz ; školení
貶值   devalvace
货币 [huò bì]   měna
货币市场   peněžní trh
资产   aktiva ; majetek
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   rozvaha
赌博   riskovat
赌注   sázka
  protiklad ; opak
选择   volba ; výběr
选项   opce
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   inflace
部分   kus ; díl ; podíl ; část
部分   díl ; podíl ; část
重估 [chóng gū]   přehodnocení ; revalvace
银行 [yín háng]   banka
错误 [cuò wù]   chyba
长 (cháng)   dlouhý
长(时间)的 [cháng (shí jiān) de]   dlouhý
问 (wèn)   požádat ; žádat ; poprosit
问 (wèn)   zeptat ; ptát
限度 [xiàn dù]   limit ; hranice ; mez
障碍 [zhàng ài]   překážka ; bariéra
项目负责人   podílník
预订 [yù dìng]   rezervovat ; zamluvit
风险投资   rizikový kapitál
验证   potvrzení ; validace


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.