Chinese to English<br/> Dictionary of Business

Chinese to English
Dictionary of Business

 Chinese to English<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

业绩 [yè jì]   performance ; execution
中介 [zhōng jiè]   mediator ; go-between ; intermediary
主席   president ; chairman ; chair ; chairperson
主管 [zhǔ guǎn]   director ; manager
交易 [jiāo yì]   transaction
交货 [jiāo huò]   delivery ; bringing
产品 [chǎn pǐn]   product ; production
付款 [fù kuǎn]   payment
代价 [dài jià]   price ; cost
价值 [jià zhí]   value
价值 [jià zhí]   worth
价格 [jià gé]   price
价格 [jià gé]   price
企业家 [qǐ yè jiā]   entrepreneur ; enterpriser
休假 [xiū jià]   leave ; leave of absence
优势 [yōu shì]   advantage ; vantage
会计 [kuài jì]   accountancy ; accounting
会计师 [kuài jì shī]   accountant
会议 [huì yì]   meeting ; coming together
伦理学 [lún lǐ xué]   ethics ; moral philosophy
供应商 [gōng yìng shāng]   supplier ; provider
保险 [bǎo xiǎn]   insurance
信息 [xìn xī]   message
信用 [xìn yòng]   credit
修理 [xiū lǐ]   repair ; fix
借口 [jiè kǒu]   excuse ; exculpation
债务 [zhài wù]   debt
假期 [jià qī]   holiday ; vacation
傾銷   dumping
公司   corporation ; corp
公司 [gōng sī]   company
公司 [gōng sī]   firm ; house
公示 [gōng shì]   presentation
关税 [guān shuì]   duty ; tariff
出价 [chū jià]   bid ; tender
出口 [chū kǒu]   export ; exportation
分析 [fēn xī]   analysis ; analytic thinking
分析家 [fēn xī jiā]   analyst
分配 [fēn pèi]   distribution
创新 [chuàng xīn]   invention ; innovation
利息 [lì xī]   interest
利润 [lì rùn]   profit
剩余 [shèng yú]   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum
副本 [fù běn]   copy
办公室 [bàn gōng shì]   office ; business office
加班   overtime
劳动力 [láo dòng lì]   work force ; workforce ; manpower
劳动者 [láo dòng zhě]   laborer ; labourer
劳工 [láo gōng]   labor ; labour
包 [bāo]   package ; bundle ; packet ; parcel
包裹 [bāo guǒ]   package ; parcel
协议 [xié yì]   bargain ; deal
协议 [xié yì]   agreement ; understanding
卡车 [kǎ chē]   truck ; motortruck
原料 [yuán liào]   material ; stuff
参与者 [cān yù zhě]   participant
口号 [kǒu hào]   motto ; slogan ; catchword ; shibboleth
合作 [hé zuò]   cooperation
合作社 [hé zuò shè]   cooperative
合同 [hé tong]   contract
同事 [tóng shì]   colleague ; co-worker
咨询 [zī xún]   consultation
品牌 [pǐn pái]   brand ; make
商品 [shāng pǐn]   merchandise ; ware
商品 [shāng pǐn]   commodity
商店 [shāng diàn]   shop ; store
商誉   good will ; goodwill
团队 [tuán duì]   team ; squad
困难 [kùn nan]   difficulty
图表 [tú biǎo]   diagram
图表 [tú biǎo]   chart
垄断组织   trust ; cartel
复制 [fù zhì]   transcript ; copy
失去 [shī qù]   loss
头 [tóu]   boss ; director ; head ; chief
女企业家   businesswoman
姓 [xìng]   surname ; family name ; last name
委员会 [wěi yuán huì]   committee ; commission
子公司   subsidiary company ; subsidiary
学徒 [xué tú]   apprentice
官僚 [guān liáo]   bureaucracy ; bureaucratism
官员 [guān yuán]   officer ; officeholder
客户 [kè hù]   customer ; client
容量 [róng liàng]   capacity ; content
密码 [mì mǎ]   password ; watchword
小册子 [xiǎo cè zi]   booklet ; brochure ; leaflet ; pamphlet
工业 [gōng yè]   industry ; manufacture
工人 [gōng rén]   worker
工作 [gōng zuò]   job ; task ; chore
工作 [gōng zuò]   occupation ; job
工资 [gōng zī]   wage ; pay ; remuneration ; salary
市场 [shì chǎng]   market
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   marketing
帐目   account ; business relationship
帮助 [bāng zhù]   help ; aid ; assistance
平均 [píng jūn]   average ; norm
平均数 [píng jūn shù]   mean ; mean value
广告 [guǎng gào]   advertisement ; ad ; advertising ; advert
库存 [kù cún]   stock
延期偿付   moratorium
开销   overhead
律师 [lǜ shī]   lawyer ; attorney
志愿者 [zhì yuàn zhě]   volunteer ; unpaid worker
成功 [chéng gōng]   success
所有权 [suǒ yǒu quán]   ownership
所有者 [suǒ yǒu zhě]   owner ; proprietor
所有者 [suǒ yǒu zhě]   owner ; possessor
批准 [pī zhǔn]   ratification ; confirmation
批發   wholesale
技能 [jì néng]   skill
技能 [jì néng]   skill ; science
投资 [tóu zī]   investing ; investment
折扣 [zhé kòu]   rebate ; discount
报酬 [bào chóu]   reward ; payoff
抵押 [dǐ yā]   mortgage
控告 [kòng gào]   complaint ; charge
提单   bill of lading ; waybill
提议 [tí yì]   advice
支持 [zhī chí]   support
支票 [zhī piào]   cheque
收入 [shōu rù]   income
收据 [shōu jù]   receipt
收费 [shōu fèi]   rate ; charge per unit
新手 [xīn shǒu]   novice ; beginner ; tyro ; tiro
无力偿付   insolvency
日记 [rì jì]   diary ; journal
服务 [fú wù]   service
期望 [qī wàng]   anticipation ; expectation
期限   deadline
杂工 [zá gōng]   doorkeeper ; doorman ; porter ; gatekeeper
权利 [quán lì]   right
权力 [quán lì]   authority ; authorization ; authorisation
条约 [tiáo yuē]   treaty ; pact ; accord
构造 [gòu zào]   structure
标签 [biāo qiān]   label
标记 [biāo jì]   mark
样本 [yàng běn]   specimen
检察官 [jiǎn chá guān]   inspector
欺骗 [qī piàn]   deception ; deceit
正式会议 [zhèng shì huì yì]   conference
毛收入 [máo shōu rù]   revenue ; receipts
民生   career ; life history
法律 [fǎ lǜ]   law
注意 [zhù yì]   attention ; attending
消费者 [xiāo fèi zhě]   consumer
渴望 [kě wàng]   ambition ; aspiration ; dream
特权 [tè quán]   prerogative ; privilege ; exclusive right
环境 [huán jìng]   environment
理事会 [lǐ shì huì]   council
生意 [shēng yi]   business
电传 [diàn chuán]   teletypewriter ; teleprinter ; telex
电话 [diàn huà]   telephone ; phone
盈利 [yíng lì]   gain
目录 [mù lù]   catalog ; catalogue
目标 [mù biāo]   aim ; object ; objective ; target
相遇 [xiāng yù]   meeting ; encounter
禁令 [jìn lìng]   prohibition ; ban
税 [shuì]   tax ; taxation
竞争 [jìng zhēng]   competition
答应提供   offer ; offering
签名 [qiān míng]   signature
管理 [guǎn lǐ]   management ; direction
管理 [guǎn lǐ]   administration ; disposal
簿记 [bù jì]   bookkeeping ; clerking
约定 [yuē dìng]   agreement ; arrangement
约束 [yuē shù]   constraint ; restraint
纸币 [zhǐ bì]   banknote ; bill ; note ; bank bill ; bank note ; greenback
经历 [jīng lì]   experience
经济 [jīng jì]   economy ; economic system
经济学 [jīng jì xué]   economics
经济学家 [jīng jì xué jiā]   economist ; economic expert
罚金 [fá jīn]   fine ; mulct
罢工   strike ; work stoppage
职业 [zhí yè]   career ; calling ; vocation
职业 [zhí yè]   profession
职员 [zhí yuán]   staff
股份 [gǔ fèn]   share
股息 [gǔ xī]   dividend
舆论调查   poll
船货 [chuán huò]   cargo ; lading ; freight ; load ; payload ; shipment
营业额   dollar volume ; turnover
行动 [xíng dòng]   work
行动 [xíng dòng]   operation
表格 [biǎo gé]   form
表格 [biǎo gé]   table ; tabular array
表演 [biǎo yǎn]   show
解答   solution
计划 [jì huà]   plan
记忆   reminder
许可 [xǔ kě]   permission
许可证 [xǔ kě zhèng]   license ; licence ; permit
设计 [shè jì]   design ; designing
访问权限   access
证书 [zhèng shū]   certificate ; certification
课程 [kè chéng]   course ; class
谈判 [tán pàn]   negotiation
负债   indebtedness ; liability
负荷 [fù hè]   load ; loading ; burden
财产 [cái chǎn]   estate
财产 [cái chǎn]   property ; belongings ; holding
责任 [zé rèn]   duty ; obligation
账单 [zhàng dān]   invoice ; bill ; account
货币 [huò bì]   currency
货摊 [huò tān]   booth ; cubicle ; stall ; kiosk
质保书 [zhì bǎo shū]   guarantee ; warranty
购买 [gòu mǎi]   purchase
贷款 [dài kuǎn]   loan
贸易 [mào yì]   commerce
贸易 [mào yì]   trade
费用 [fèi yòng]   cost
费用 [fèi yòng]   fee
资产   assets
资本 [zī běn]   capital ; working capital
赔偿 [péi cháng]   compensation
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   advocate ; counsel ; pleader
过剩 [guò shèng]   excess ; surplus ; surplusage
进口 [jìn kǒu]   import ; importation
追加罚款   surcharge
退休金 [tuì xiū jīn]   pension
通讯 [tōng xùn]   communication ; communicating
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   inflation ; rising prices
部门 [bù mén]   section ; division
部门 [bù mén]   department ; section
钱 [qián]   money
销售 [xiāo shòu]   sale
问卷调查 [wèn juàn diào chá]   questionnaire
问题 [wèn tí]   problem ; job
阶段 [jiē duàn]   section ; subdivision
附件   attachment
附录 [fù lù]   addendum ; supplement ; postscript
隔间 [gē jiān]   compartment
集团 [jí tuán]   group ; grouping
雇主 [gù zhǔ]   employer
雇员 [gù yuán]   employee
零钱 [líng qián]   change
需求 [xū qiú]   demand ; need
需求 [xū qiú]   prerequisite ; requirement
项目负责人   stakeholder
顾客 [gù kè]   client
顾问 [gù wèn]   adviser ; advisor ; consultant
预算 [yù suàn]   budget
驾驶员 [jià shǐ yuán]   driver
骗局 [piàn jú]   fraud ; hoax ; humbug


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.