Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Management

Chinese to Japanese
Dictionary of Management

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

代理   代理店 [dairiten]
代表团   代表団 [daihiyoudan]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
供应商 [gōng yìng shāng]   供給者 [kiyoukiyuushiya]
信息 [xìn xī]   案内 [annai]
公司 [gōng sī]   会社 [kaishiya]
公司 [gōng sī]   商会 [shiyoukai]
典型   原形 [genkei]
典范   理想 [risou]
分类   分類 [bunrui]
列表   表 [omote]
创新 [chuàng xīn]   発明 [hatsumei]
利润 [lì rùn]   利益 [riyaku]
功能 [gōng néng]   機能 [kinou]
功能 [gōng néng]   目的 [mokuteki]
动机   動機づけ
动机 [dòng jī]   動機 [douki]
势力   力 [riyoku]
勇气 [yǒng qì]   勇敢 [yuukan]
化学元素 [huà xué yuán sù]   元素 [genso]
协议 [xié yì]   協定 [kiyoutei]
可用性   空き時間 [akijikan]
可靠性   信頼性 [shinraisei]
合同 [hé tong]   契約 [keiyaku]
名誉   外聞 [gaibun]
品牌 [pǐn pái]   商標 [shiyouhiyou]
品质   質 [tachi]
商店 [shāng diàn]   店 [ten]
图案   型 [kata]
地位   場所 [bashiyo]
大自然   自然界 [shizenkai]
天才 [tiān cái]   天分 [tenbun]
头脑风暴法   ブレインストーミング
完整性 [wán zhěng xìng]   整合性 [seigousei]
容量 [róng liàng]   容量 [youriyou]
对话 [duì huà]   会話 [kaiwa]
尊敬 [zūn jìng]   尊敬 [sonkei]
  事務所 [jimushiyo]
工资 [gōng zī]   報酬 [houshiyuu]
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   市販 [shihan]
循环 [xún huán]   循環 [jiyunkan]
忠诚   忠誠 [chiyuusei]
性格 [xìng gé]   気質 [kishitsu]
性格 [xìng gé]   性格 [seikaku]
想象   幻想 [gensou]
成份 [chéng fèn]   元素 [genso]
所有者 [suǒ yǒu zhě]   所有者 [shiyoyuushiya]
所有者 [suǒ yǒu zhě]   所有者 [shiyoyuushiya]
批评 [pī píng]   批評 [hihiyou]
投资 [tóu zī]   投資 [toushi]
折旧   減価償却 [genkashiyoukiyaku]
授权 [shòu quán]   承認する
描述   描写 [biyoushiya]
数据 [shù jù]   資料 [shiriyou]
文明 [wén míng]   文化 [bunka]
方向   定位 [teii]
方法 [fāng fǎ]   方法 [houhou]
方法学 [fāng fǎ xué]   方法論 [houhouron]
日期 [rì qī]   年月日 [nengatupi]
服务案例   事件 [jiken]
权力 [quán lì]   権限 [kengen]
条件   状態 [jiyoutai]
条约 [tiáo yuē]   協定 [kiyoutei]
标准 [biāo zhǔn]   基準 [kijiyun]
样本 [yàng běn]   見本 [mihon]
样本 [yàng běn]   標本 [hiyouhon]
模型 [mó xíng]   模範 [mohan]
模板   テンプレート
次序 [cì xù]   秩序 [chitsujiyo]
正式会议 [zhèng shì huì yì]   会議 [kaigi]
母体   行列 ; マトリックス
气候   気候 [kikou]
版本   見方 [mikata]
状态   状態 [jiyoutai]
猜测 [cāi cè]   推測 [suisoku]
理论 [lǐ lùn]   理論 [riron]
生产力 [shēng chǎn lì]   生産性 [seisansei]
生意 [shēng yi]   企業 [kigiyou]
百貨公司   商店 [shiyouten]
盈利 [yíng lì]   利益 [riyaku]
监督 [jiān dū]   監督 [kantoku]
直方图   ヒストグラム [hisutoguramu]
种类   型 [kata]
种类   種類 [shiyurui]
竞争 [jìng zhēng]   競争相手 [kiyousouaite]
竞争对手   競争者 [kiyousoushiya]
管理 [guǎn lǐ]   指導 [shidou]
约定 [yuē dìng]   協定 [kiyoutei]
组织   体制 [taisei]
组织 [zǔ zhī]   組織 [soshiki]
结构 [jié gòu]   組立 [kumitate]
考试 [kǎo shì]   試験 [shiken]
股份 [gǔ fèn]   株 [kabu]
能力   応答能 [outounou]
腐败 [fǔ bài]   堕落 [daraku]
规则 [guī zé]   規則 [kisoku]
规章   調整 [chiyousei]
诉讼 [sù sòng]   訴訟 [soshiyou]
试验   テスト [tesuto]
试验 [shì yàn]   実験 [jituken]
调查   勉強 [benkiyou]
贸易 [mào yì]   商業 [shiyougiyou]
贸易 [mào yì]   貿易 [boueki]
贿赂   贈収賄 [zoushiyuuwai]
赔偿 [péi cháng]   代償 [daishiyou]
赤字 [chì zì]   赤字 [akaji]
过程   手順 [tejiyun]
过程 [guò chéng]   過程 [katei]
连接 [lián jiē]   接続 [setsuzoku]
采访 [cǎi fǎng]   面接 [mensetsu]
问题 [wèn tí]   質問 [shitsumon]
阶层 [jiē céng]   階層 [kaisou]
限度 [xiàn dù]   限度 [gendo]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.