Chinese to Russian<br/> Dictionary of Business

Chinese to Russian
Dictionary of Business

 Chinese to Russian<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

业绩 [yè jì]   выполнение
中介 [zhōng jiè]   посредник
主席   председатель
主管 [zhǔ guǎn]   директор
交易 [jiāo yì]   торговые дела
交货 [jiāo huò]   доставка
产品 [chǎn pǐn]   продукт
付款 [fù kuǎn]   плата ; платёж ; уплата
代价 [dài jià]   стоимость ; цена
价值 [jià zhí]   ценность
价值 [jià zhí]   ценность
价格 [jià gé]   оценка
价格 [jià gé]   цена
企业家 [qǐ yè jiā]   предприниматель
休假 [xiū jià]   отпуск
优势 [yōu shì]   преимущество
会计 [kuài jì]   бухгалтерское дело
会计师 [kuài jì shī]   бухгалтер
会议 [huì yì]   встреча
伦理学 [lún lǐ xué]   этика
供应商 [gōng yìng shāng]   поставщик
保险 [bǎo xiǎn]   страховка
信息 [xìn xī]   сообщение
信用 [xìn yòng]   кредит
修理 [xiū lǐ]   починка
借口 [jiè kǒu]   оправдание
债务 [zhài wù]   долг
假期 [jià qī]   каникулы
傾銷   демпинг
公司   корпорация
公司 [gōng sī]   предприятие
公司 [gōng sī]   фирма ; торговый дом
公示 [gōng shì]   подача
关税 [guān shuì]   пошлина
出价 [chū jià]   предлагаемая цена
出口 [chū kǒu]   экспорт
分析 [fēn xī]   анализ
分析家 [fēn xī jiā]   аналитик
分配 [fēn pèi]   распределение
创新 [chuàng xīn]   изобретательность
利息 [lì xī]   процент
利润 [lì rùn]   прибыль ; нажива
剩余 [shèng yú]   остаток
副本 [fù běn]   копия
办公室 [bàn gōng shì]   офис ; контора ; канцелярия
加班   сверхурочное время
劳动力 [láo dòng lì]   рабочая сила
劳动者 [láo dòng zhě]   рабочий
劳工 [láo gōng]   труд
包 [bāo]   пакет
包裹 [bāo guǒ]   пакет
协议 [xié yì]   сделка
协议 [xié yì]   соглашение ; договор ;контракт ; урегулирование
卡车 [kǎ chē]   грузовик
原料 [yuán liào]   материал
参与者 [cān yù zhě]   участник
口号 [kǒu hào]   девиз
合作 [hé zuò]   кооперация
合作社 [hé zuò shè]   кооператив
合同 [hé tong]   контракт
同事 [tóng shì]   коллега
咨询 [zī xún]   консультация
品牌 [pǐn pái]   марка
商品 [shāng pǐn]   предмет потребления
商品 [shāng pǐn]   товары
商店 [shāng diàn]   лавка ; магазин
商誉   репутация фирмы
团队 [tuán duì]   команда
困难 [kùn nan]   трудность
图表 [tú biǎo]   таблица
图表 [tú biǎo]   диаграмма
垄断组织   трест
复制 [fù zhì]   копия
失去 [shī qù]   утрата ; пропадание ; урон
头 [tóu]   шеф
女企业家   предприниматель
姓 [xìng]   фамилия
委员会 [wěi yuán huì]   комитет ; комиссия
子公司   дочерний
学徒 [xué tú]   ученик
官僚 [guān liáo]   бюрократия
官员 [guān yuán]   чиновник
客户 [kè hù]   покупатель ; заказчик ; клиент
容量 [róng liàng]   правоспособность
密码 [mì mǎ]   пароль
小册子 [xiǎo cè zi]   буклет
工业 [gōng yè]   промышленность
工人 [gōng rén]   рабочий
工作 [gōng zuò]   дело ; труда ; работа
工作 [gōng zuò]   профессия ; работа
工资 [gōng zī]   зарплата
市场 [shì chǎng]   рынок ; базар
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   маркетинг
帐目   счёт
帮助 [bāng zhù]   помощь ; содействие
平均 [píng jūn]   среднее арифметическое
平均数 [píng jūn shù]   среднее
广告 [guǎng gào]   пропаганда ; реклама ; объявление
库存 [kù cún]   запас
延期偿付   мораторий
开销   накладные расходы
律师 [lǜ shī]   адвокат
志愿者 [zhì yuàn zhě]   доброволец
成功 [chéng gōng]   успех
所有权 [suǒ yǒu quán]   владение
所有者 [suǒ yǒu zhě]   владелец
所有者 [suǒ yǒu zhě]   собственник ; владелец ; обладатель
批准 [pī zhǔn]   ратификация
批發   оптовая торговля
技能 [jì néng]   приобретение
技能 [jì néng]   искусство
投资 [tóu zī]   инвестирование
折扣 [zhé kòu]   скидка
报酬 [bào chóu]   оплата
抵押 [dǐ yā]   ипотека
控告 [kòng gào]   нарекание
提单   транспортная накладная
提议 [tí yì]   совет
支持 [zhī chí]   поддержка ; опора
支票 [zhī piào]   чек
收入 [shōu rù]   оклад ; заработок ; плата
收据 [shōu jù]   расписка
收费 [shōu fèi]   расценка ; тариф
新手 [xīn shǒu]   новичок
无力偿付   несостоятельность
日记 [rì jì]   дневник
服务 [fú wù]   услуга
期望 [qī wàng]   ожидание
期限   предельный
杂工 [zá gōng]   швейцар
权利 [quán lì]   право
权力 [quán lì]   авторитет
条约 [tiáo yuē]   договор
构造 [gòu zào]   структура
标签 [biāo qiān]   ярлык
标记 [biāo jì]   марка
样本 [yàng běn]   образец
检察官 [jiǎn chá guān]   инспектор
欺骗 [qī piàn]   обман
正式会议 [zhèng shì huì yì]   конференция
毛收入 [máo shōu rù]   доход
民生   карьера
法律 [fǎ lǜ]   закон
注意 [zhù yì]   внимание
消费者 [xiāo fèi zhě]   потребитель
渴望 [kě wàng]   амбиция
特权 [tè quán]   прерогатива
环境 [huán jìng]   окружение
理事会 [lǐ shì huì]   совет
生意 [shēng yi]   коммерция ; бизнес
电传 [diàn chuán]   телетайп
电话 [diàn huà]   телефон
盈利 [yíng lì]   выгода
目录 [mù lù]   каталог
目标 [mù biāo]   объект
相遇 [xiāng yù]   встреча
禁令 [jìn lìng]   запрет
税 [shuì]   налогообложение ; налог
竞争 [jìng zhēng]   конкуренция ; соревнование
答应提供   предложение
签名 [qiān míng]   подпись
管理 [guǎn lǐ]   управление
管理 [guǎn lǐ]   руководство ; предводительство
簿记 [bù jì]   счетоводство
约定 [yuē dìng]   соглашение
约束 [yuē shù]   ограничение
纸币 [zhǐ bì]   банкнот ; кредитный билет
经历 [jīng lì]   опыт
经济 [jīng jì]   хозяйство ; экономика
经济学 [jīng jì xué]   экономика
经济学家 [jīng jì xué jiā]   экономист
罚金 [fá jīn]   штраф
罢工   забастовка
职业 [zhí yè]   профессия
职业 [zhí yè]   профессия
职员 [zhí yuán]   персонал
股份 [gǔ fèn]   акция
股息 [gǔ xī]   дивиденд
舆论调查   список избирателей
船货 [chuán huò]   груз
营业额   оборот
行动 [xíng dòng]   работа
行动 [xíng dòng]   операция
表格 [biǎo gé]   формуляр
表格 [biǎo gé]   таблица
表演 [biǎo yǎn]   шоу
解答   решение
计划 [jì huà]   план
记忆   воспоминание
许可 [xǔ kě]   разрешение
许可证 [xǔ kě zhèng]   лицензия
设计 [shè jì]   проект
访问权限   доступ
证书 [zhèng shū]   удостоверение
课程 [kè chéng]   курс
谈判 [tán pàn]   переговоры
负债   задолженность
负荷 [fù hè]   ноша
财产 [cái chǎn]   имущество
财产 [cái chǎn]   имущество
责任 [zé rèn]   долг
账单 [zhàng dān]   фактура ; счёт
货币 [huò bì]   валюта
货摊 [huò tān]   киоск
质保书 [zhì bǎo shū]   гарантия
购买 [gòu mǎi]   покупка
贷款 [dài kuǎn]   ссуда
贸易 [mào yì]   коммерция
贸易 [mào yì]   занятие ; торговля
费用 [fèi yòng]   расход
费用 [fèi yòng]   гонорар
资产   активы
资本 [zī běn]   капитал
赔偿 [péi cháng]   компенсация
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   адвокат
过剩 [guò shèng]   излишек
进口 [jìn kǒu]   импорт
追加罚款   доплата
退休金 [tuì xiū jīn]   пенсия
通讯 [tōng xùn]   общение
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   инфляция
部门 [bù mén]   секция ; отделение
部门 [bù mén]   отделение
钱 [qián]   деньги
销售 [xiāo shòu]   продажа ; сбыт
问卷调查 [wèn juàn diào chá]   анкета
问题 [wèn tí]   проблема
阶段 [jiē duàn]   секция ; участок
附件   приложение
附录 [fù lù]   приложение
隔间 [gē jiān]   купе
集团 [jí tuán]   группа
雇主 [gù zhǔ]   работодатель
雇员 [gù yuán]   служащий
零钱 [líng qián]   мелочь
需求 [xū qiú]   потребность
需求 [xū qiú]   требование
项目负责人   заинтересованное лицо
顾客 [gù kè]   клиент
顾问 [gù wèn]   советник
预算 [yù suàn]   бюджет
驾驶员 [jià shǐ yuán]   водитель
骗局 [piàn jú]   мошенничество


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.