English to Chinese<br/> Dictionary of Science

English to Chinese
Dictionary of Science

 English to Chinese<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algorithm   算法 [suàn fǎ]
analysis   分析 [fēn xī]
anomaly   反常
answer   回复 [huí fù]
anthropology   人类学
antimatter   反物質
archive   存档
arrangement   组织
artificial intelligence   人工智能
astronomy   天文学
astrophysics   天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]
atom   原子

B
bacteriology   细菌学
bandwidth   带宽
biochemistry   生物化学 [shēng wù huà xué]
biology   生物学 [shēng wù xué]
book   书 [shū]
botany   植物学 [zhí wù xué]
bulk   大量 [dà liàng]

C
categorization   分类
cause   原因 [yuán yīn]
cell   细胞 [xì bāo]
charge   电荷 [diàn hé]
chart   图表 [tú biǎo]
chemical element   化学元素 [huà xué yuán sù]
chemistry   化学 [huà xué]
citation   引文
clone   克隆
cognitive science   認知科學
comparison   比较 [bǐ jiào]
component   元件
compound   复合
computer science   计算机科学
consequence   结果 [jié guǒ]
copy   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
correlation   相关系数
cybernetics   控制论

D
data   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
decision   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
decision making   决策
device   设备
digit   数字 [shù zì]
discipline   学科 [xué kē]
discovery   发现 [fā xiàn]
discovery   发现 [fā xiàn]
dissertation   论文
document   文档

E
ecology   生态学 [shēng tài xué]
economics   经济学 [jīng jì xué]
education   知识 [zhī shi] ; 学问 [xué wèn]
education   教育 [jiào yù] ; 培训 [péi xùn]
electrical engineering   电气工程
electron   电子
element   成份 [chéng fèn]
end product   输出
energy   能量 [néng liàng]
engineer   工程师
entropy   平均信息量
environment   环境 [huán jìng]
environment   环境 [huán jìng]
epidemiology   流行病学
equation   方程式 [fāng chéng shì]
ergonomics   人因工程学
event   事件
evidence   证据 [zhèng jù]
evolution   进化 [jìn huà] ; 发展 [fā zhǎn]
examination   考试 [kǎo shì] ; 测试 [cè shì]
example   例子 [lì zi]
experiment   试验 [shì yàn]

F
fact   事实 [shì shí]
farming   农业
fuzzy logic   模糊逻辑 [mó hu luó ji]

G
gas   煤气
genetics   遗传学
geology   地质学

H
hydrology   水文学
hypothesis   假设 [jiǎ shè]

I
immunology   免疫学
independence   独立
influence   影响
influence   影响
information   信息 [xìn xī]
information science   信息学
institute   学会
instrument   工具 [gōng jù]
invention   发明 [fā míng] ; 创新 [chuàng xīn]
ion   离子
issue   问题 [wèn tí]

K
kernel   内核

L
lab   实验室
library   图书馆 [tú shū guǎn] ; 仓库 [cāng kù]
linguistics   语言学 [yǔ yán xué]
liquid   液体 [yè tǐ]
logic   逻辑学 [luó ji xué]

M
machine   机器 [jī qì]
magnetism   磁学
mass   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
mathematical proof   證明
mathematics   数学 [shù xué]
matter   物质 [wù zhì]
mechanism   机械装置
metallurgy   冶金
meteorology   气象学
method   方法 [fāng fǎ]
microbiology   微生物学 [wēi shēng wù xué]
microscope   显微镜
mineralogy   矿物学
molecule   分子

N
natural gas   煤气
natural science   自然科学
negation   逻辑非
negative   否定的,消极的
net   网 [wǎng]
network   网络
neuroscience   神經科學
nucleus   核心

O
observation   观察
oceanography   海洋学
organ   器官 [qì guān]
organism   生物体

P
parameter   参数 [cān shù]
particle   微粒 [wēi lì]
pharmacology   藥理學
phase   时期 [shí qī]
philosophy   哲学
physics   物理学
plan   计划 [jì huà]
power   力量
procedure   过程
process   过程 [guò chéng] ; 进程 [jìn chéng]
production   生产
program   程序
project   项目 [xiàng mù]
proof   证据
proton   質子
prototype   典型
pseudoscience   偽科學
psychology   心理学
publication   出版物
purpose   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]

Q
question   问题 [wèn tí] ; 咨询 [zī xún]

R
range   范围
relation   关系 [guān xì]
remark   评注
replica   副本
reproduction   复制
research   研究 [yán jiū]
research   调查 [diào chá]
result   结果 [jié guǒ]
reviewer   评论家
robot   机器人
rule   原则
rule   规则 [guī zé] ; 惯例 [guàn lì]

S
science   科学 [kē xué]
scientific method   科学方法
scientist   科学家 [kē xué jiā]
society   社会 [shè huì]
sociology   社会学
software   软件
speed   速度 [sù dù]
sphere   领域
spreadsheet   电子表格
statistics   统计学 [tǒng jì xué]
strength   力 [lì]
structure   构造 [gòu zào] ; 结构 [jié gòu]
superconductivity   超导
system   系统 [xì tǒng]

T
table   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
taxonomy   分类学
technique   技术 [jì shù]
technology   工程學
technology   科技 [kē jì] ; 工艺 [gōng yì]
temperature   温度
termination   结局
test   测试 [cè shì]
test   试
test tube   试管
theory   理论 [lǐ lùn]
thesis   论文
trend   趋势 [qū shì]
trouble   问题 [wèn tí]

U
university   大学
university   大学 (dà xué)
university   大学 [dà xué]
user   用户 [yòng hù]

V
validation   验证
variable   变数 [biàn shù]

Z
zoology   动物学


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.