English to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

English to Czech
Dictionary of Real Estate

 English to Czech<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandonment   zřeknutí se
acquittance   stvrzenka ; kvitance
acre   akr
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
administrator   administrátor ; správce
adoption   akceptace ; přijetí
agency   agentura
agency   úřad
agent   agent
agreement   dohoda
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
alley   ulička
alteration   modifikace ; úprava ; změna
alternative   alternativa
amendment   oprava
amortization   odpis
amortize   amortizovat ; umořovat ; umořit ; odepsat ; odpisovat
annexation   anexe ; přivlastnění
anticipation   očekávání
application   aplikace ; použití
approval   doporučení
arbitrage   směnečná arbitráž
arch   oblouk
arch   klenba
architect   architektka
assets   aktiva ; majetek
auction   dražit ; vydražit
auction   dražba

B
bail   kauce
balance   rovnováha
balance sheet   rozvaha
bank   banka
banknote   bankovka
bankruptcy   bankrot ; úpadek ; krach
basis   základna ; podklad ; báze
bathroom   koupelna
believe   věřit
beneficiary   beneficient ; příjemce
bequest   dědictví
bid   nabídka ; oferta
biography   biografie ; životopis
bond   obligace ; dlužní úpis
booking   rezervace
branch   filiálka ; pobočka
brick   cihla
build   budovat ; stavět ; konstruovat ; zkonstruovat ; vybudovat ; postavit
builder   stavitel
building   stavba ; budova ; dům
built-in   vestavěný ; integrální ; zabudovaný
bungalow   chalupa ; chata
business cycle   hospodářský cyklus
buyer   kupec ; kupující
buying   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování

C
candidate   kandidát
candidate   kandidát
capital   hlavní město
capital   kapitál
ceiling   strop
cesspool   žumpa
change   změnit
change   proměna ; transformace ; změna ; přeměna ; záměna ; výměna
chemical bond   vazba
claim   pohledávka
client   klient
collection   sbírka ; kolekce
column   pilíř ; sloup
column   sloup ; sloupec ; sloupek
command   rozkaz ; příkaz
commitment   závazek ; věrnost
committee   komise ; výbor
compensation   kompenzace
competent   oprávněný ; kompetentní
competition   konkurence
competitor   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
concession   povolení ; koncese
concrete   betonovat ; vybetonovat
concrete   beton
confidence   důvěra
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consortium   konsorcium ; syndikát
contract   smlouva ; kontrakt
covenant   smlouva
credit   kredit ; úvěr
creditor   věřitel
creditworthy   úvěruhodný ; úvěruschopný
customer   zákazník ; klient ; odběratel

D
damages   náhrada škody ; odškodnění
death   zánik ; smrt
debenture   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
debit   debet
debt   dluh
debtor   dlužník
default   nezaplatit ; nezaplatit dluh ; neplnit ; neplnit závazek
defrayal   úhrada
demand   poptávka
depository   depozitář ; sklad
depreciation   odpis
deputation   delegace
describe   popisovat ; vylíčit ; popsat
disapprobation   nesouhlas
discount   sleva
dispossession   vyvlastnění
duty   povinnost ; závazek
dwelling   bydliště ; příbytek ; obydlí

E
entail   znamenat
environment   okolí ; prostředí ; životní prostředí
equality   rovnocennost ; rovnost
erosion   eroze
estate   pozemky
estate   majetek ; statek
exception   výjimka
exchange   burza
exchange   směna ; výměna
executor   vykonavatel ; exekutor
exploitation   exploatace ; využívání
expropriation   vyvlastnění

F
facade   průčelí ; fasáda
factory   továrna
fairness   spravedlnost
fireplace   krb
floor   podlaha ; zem
floor   patro ; podlaží ; poschodí
foreclosure   prekluze
forfeit   zástava
foundation   základ
founding   založení
franchise   koncese

G
girder   nosník
give   darovat
good will   dobrá pověst ; goodwill
grade   sklon ; spád
grade   stupeň
greenbelt   městský park
ground   zemina ; půda
guarantee   záruka
guarantor   ručitel ; garant

H
hall   hala ; vestibul ; předsíň ; foyer
head   ředitel
heat pump   tepelné čerpadlo
hectare   hektar
heir   dědic
highway   dálnice
hindrance   překážka

I
improvement   zlepšení
income statement   výkaz zisku a ztráty
indebtedness   zadluženost ; závazek
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
infrastructure   infrastruktura
inspection   inspekce
insurance   pojištění
insurance company   pojišťovna
interest   úrok
intrusion   vstup bez povolení ; vniknutí
invalidate   anulovat ; zrušit
investing   investice ; investování
investment   investice
invoice   faktura ; účet

J
judgment   rozsudek ; soud

L
land   pozemek
landscape   krajina
latitude   zeměpisná šířka
lead   vést ; zavést
leaseholder   nájemce
lend   půjčit ; zapůjčit
lender   věřitel ; půjčovatel
lessor   pronajímatel
leverage   vliv
levy   odvod ; daň ; poplatek
liability   odpovědnost ; povinnost
license   licence
license   povolení ; licence
life   životnost
limit   limit ; hranice ; mez
list   seznam
loan   půjčka ; úvěr
loft   mansarda ; podkroví ; půda
longitude   zeměpisná délka
lot   parcela

M
management   management
management   management ; řízení ; vedení
mansard   mansarda
measure   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
mediation   zprostředkování
mediator   zprostředkovatel ; prostředník
memorial   památník ; monument ; pomník
meridian   poledník ; zeměpisná délka
mile   míle
mining   těžení ; těžba
moratorium   moratorium
mortgage   hypotéka

N
need   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
notary   notář
null   neplatný ; nulový

O
offer   nabídnout ; nabízet
offer   nabídka
option   opce
owner   vlastník ; držitel ; majitel
owner   majitel ; vlastník
ownership   držení ; vlastnictví

P
patent   patent
patio   terasa
payment   platba
plaintiff   žalobce
policy   politika
policy   pojistka
possession   vlastnictví
prepayment   placení předem
price   cena
principal   jistina
priority   priorita ; přednost
profit   výtěžek ; profit ; zisk
property   majetek ; vlastnictví
proxy   zmocněnec
purchase   pořízení ; nákup ; koupě

R
radon   radon
raise   vztyčit ; vybudovat
range   dosah ; rámec
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
rate   odhadnout
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
real estate   nemovitost
reappraisal   přehodnocení ; revalvace
rebate   rabat ; sleva
recipient   příjemce ; adresát
reciprocality   vzájemnost
reconciliation   smíření ; smír
reconstruction   rekonstrukce ; přestavba
register   registr ; soupis
regulation   vyhláška ; nařízení ; předpis
reinsurance   zajištění
rent   nájemné ; činže
rent   pronajmout
repair   oprava
residence   bydliště
respect   ctít ; respektovat
rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
restriction   restrikce ; omezení
return   výnos ; výtěžek
revocation   stornování ; odvolání ; zrušení
reward   odměna
risk   riskovat
risk   nebezpečí ; riziko
rivalry   soupeření
rural   venkovský ; vesnický

S
salesperson   prodejce
satisfaction   uspokojení
section   segment ; část
security   bezpečí ; bezpečnost
segment   rozdělit ; segmentovat
seller   prodávající ; prodavač
sign   ratifikovat
signature   podpis
site   poloha
speculate   spekulovat
spouse   manželka ; partner ; choť
stockholder   akcionář
structure   konstrukce ; stavba ; struktura
subcontractor   subdodavatel
suburban   předměstský
support   podporovat

T
tenant   nájemník ; nájemce ; pachtýř
tenement   činžák
term   termín ; pojem
thousand   tisíc
title   nazvat ; pojmenovat
trust   kartel ; trust
trustee   opatrovník ; správce

U
utility   prospěšnost ; užitečnost ; užitek

V
value   hodnota ; cena
VAT   daň z přidané hodnoty ; DPH
verify   ověřit
view   vyhlídka ; výhled

W
way   způsob ; postup
website   internetová stránka ; webpage
well   studna
will   vůle

Y
yard   yard

Z
zone   zóna


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.