French to Czech<br/> Dictionary of Economics

French to Czech
Dictionary of Economics

 French to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Accord de libre-échange nord-américain   NAFTA
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
acheter   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
actionnaire   akcionář
Adam Smith   Adam Smith
adaptation   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
administration   správa
adresse   zručnost ; dovednost
affaire   obchod
affaires   podnikání ; obchod
affichage   bilboard
alternative   alternativa
argent   peníze
arriéré   nedoplatky
ascendance   původ ; rod
avoir besoin de   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat

B
balance des paiements   platební bilance
banque   banka
banque centrale   centrální banka
besoin   potřeba
besoin   chudoba ; nouze
bien   dobro ; dobrota
bilan   rozvaha
billet   bankovka
bon marché   laciný ; levný
breveté   patent
budget   rozpočet

C
caissier   pokladník
capital   kapitál
capitale   hlavní město
capitalisme   kapitalismus
capitaux propres   jmění
carte de crédit   kreditní karta
catalyseur   katalyzátor
cent   cent
changeant   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
charger de   zatížit ; zatěžovat
chèque   šek
choix   volba ; výběr
chômage   nezaměstnanost
chômeur   nezaměstnaný
collection   sbírka ; kolekce
commande   objednávka
commerce   obchod
commerce   obchod
commercer   obchodovat
comptabilité   účetnictví
comptant   hotové peníze
compte   účet
compte de résultat   výkaz zisku a ztráty
comptes   faktura ; účet
concentration   koncentrace
concession   povolení ; koncese
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consortium   konsorcium ; syndikát
contribuable   daňový poplatník
coût d'opportunité   náklady obětované příležitosti
créancier   věřitel
crédit   kredit ; úvěr
crédit   půjčka ; úvěr
crise   krize
croissance économique   hospodářský růst

D
début   počátek
déflation   deflace
demande   poptávka
demande   přání
dépense   náklady
dépense   vynaložení ; výdaje ; vydání
déposer   vložit ; uložit
dette   dluh
direction   management ; řízení ; vedení
dividende   dividenda
dollar   dolar
dollar   dolar
don   dar
donateur   dárce
données   informace ; data
doute   pochybnost ; nejistota ; pochyba
échange   směna ; výměna
économie   úspornost
économie   hospodářství ; ekonomika
économie   spoření
économie   šetrnost
économie politique   ekonomie
économies   úspory
économique   ekonomický
économiser   spořit ; šetřit ; uspořit
économiser   uspořit ; šetřit
économiste   ekonom

E
efficacité   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
encaisser   proplatit ; inkasovat
encouragement   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
enveloppe   obal
équilibre   rovnováha
Équilibre de Nash   Nashova rovnováha
estimer   ctít ; respektovat
évaluer   odhadnout
évaluer   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
excédent   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
exigence   nárok

F
failli   bankrotář ; úpadce
faillite   bankrot ; úpadek ; krach
faîte   vrcholek
financier   finančník
fisc   státní pokladna
Fonds monétaire international   Mezinárodní měnový fond
Food and Drug Administration   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
fortune   zámožnost ; bohatství ; bohatost
frais   vydání ; výdaj

G
gagner   vydělat ; vydělávat
généralisation   generalizace
gestion   management
globalisation   globalizace
gouvernement   vláda
guichet automatique bancaire   bankomat

H
hétérogène   heterogenní ; různorodý
holding   holdingová společnost
homogene   stejnorodý ; homogenní
hypothèque   hypotéka
hypothèse   předpoklad ; hypotéza

I
immigration   imigrace
importation   dovoz
importer   dovážet ; importovat ; dovézt
influence   vliv
intérêt   úrok
investir   investovat
investissement   investice ; investování
investisseur   investor

J
John Maynard Keynes   John Maynard Keynes
jurisprudence   jurisprudence ; právnictví ; právní věda

L
législation   zákon
licitation   dražba
loyer   nájemné ; činže

M
macroéconomie   makroekonomie
manque   nedostatek
marchandise   zboží
marché   trh
marché   obchod
mariage   manželství
métier   zaměstnání ; práce
microéconomie   mikroekonomie
modification   modifikace ; úprava ; změna
monétaire   peněžní
monnaie   drobné
monnaie   měna
monopole d'achat   nákupní monopol
mortalité   mortalita ; úmrtnost
motif   motivace ; pohnutka

N
NASDAQ   NASDAQ
nation   národ
nationalisation   znárodnění
net   čistý
nominal   jmenovitý ; nominální

O
oligopole   oligopol
option   opce
ordonnance   vyhláška ; nařízení ; předpis
Organisation des États américains   Organizace amerických států
Organisation des pays exportateurs de pétrole   Organizace zemí vyvážejících ropu
Organisation mondiale du commerce   Světová obchodní organizace

P
paiement   platba
paiement   úhrada
parer   vyhýbat se ; vyhnout se
partage   segmentace ; rozdělení
payer   platit ; zaplatit
pays   země
perception   vnímání ; vjem
perspicacité   vnímavost
perte   ztráta
perte   ztráta
pic   špička
plan   plán
plan   program
poids   váha
portefeuille   portfolio ; portfólio
pourcentage   procento
prévision   předpověď ; prognóza
prime   prémie ; bonus
problème   problém
produit intérieur brut   hrubý domácí produkt
profit   výtěžek ; profit ; zisk
profit   profitovat
promotion   reklama
propriété   majetek ; statek
propriété   pozemky
protectionnisme   protekcionismus

Q
quantité   množství ; kvantita
quatrième   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
quota   kvóta

R
rabais   rabat ; sleva
rareté   nedostatek
récession   recese
réclame   propagace ; reklama ; inzerát
reçu   potvrzení ; stvrzenka
recyclage   recyklace
redevance   honorář ; licenční poplatek
réévaluation   přehodnocení ; revalvace
règlement   pravidlo
rembourser   vrátit peníze ; refundovat ; splatit
remise   sleva
rendement   výnos ; výtěžek
rendement   výtěžek ; výnos
rentabilité   rentabilita ; ziskovost
réserve   rezerva
Réserve fédérale des États-Unis   Federální rezervní systém
ressource naturelle   přírodní zdroj
revenu   výdělek ; příjem
richesse   bohatství
ruiner   zruinovat

S
salaire   odměna ; plat ; mzda
satisfaction   uspokojení
savoir-faire   know-how
science   věda
section   segment ; část
sectionner   rozdělit ; segmentovat
sens   smysl ; význam
sommet   vrchol ; vrcholek
stagflation   stagflace
stagnation   stagnace
subvention   grant
surproduction   nadprodukce ; nadvýroba
système bancaire   bankovnictví ; bankéřství

T
T.V.A.   daň z přidané hodnoty ; DPH
tarif   tarif ; sazba
taxe   clo
taxe   daň ; zdanění
taxer   zdanit
technologie   technologie
terre   pozemek
théorie   teorie
théorie des jeux   teorie her
travail   práce
très   moc ; velmi ; velice
trésor   státní pokladna
troc   výměnný obchod ; výměna
trust   kartel ; trust

U
unification   sjednocení ; unifikace
unilatéral   jednostranný
usine   továrna

V
valeur   hodnota ; cena
variable   proměnná
vendre   prodávat ; prodat
vente   prodej ; odbyt
versement d'un acompte   záruka ; záloha ; kauce
vrai   opravdový ; skutečný ; pravý


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.