German to Czech<br/> Dictionary of Physics

German to Czech
Dictionary of Physics

 German to Czech<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Absoluter Nullpunkt   absolutní nula
Absorption   absorptivita
Abstand   vzdálenost
AC   ac
Adiabatische Zustandsänderung   adiabatický děj
Akustik   akustika
All   vesmír
Amplitude   amplituda ; rozkmit
Angleichung   přizpůsobení ; asimilace
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Antiferromagnetismus   antiferomagnetismus
Antrieb   pohon
Anziehung   přitažlivost
anzünden   zapálit
Atom   atom
Attraktion   atrakce
Auflösung   rezoluce
Ausmaß   rozsah ; rozměr
Aussendung   emise ; vysílání ; vyzařování

B
Batterie   akumulátor ; baterie
beleuchten   osvětlit ; osvětlovat
beschleunigen   akcelerovat ; zrychlovat
Beschleunigung   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
Bewahrung   konzervace ; zachování ; uchování
Bewegung   pohyb
Bewegung   pohyb
bleiben   zůstávat ; zůstat
Breite   šíře ; šířka

C
chemisch   chemický
Chromatische Aberration   chromatická aberace
Corioliskraft   Coriolisova síla

D
Dampf   pára
das Gas   plyn
das Gewicht   váha
das Magnetfeld   magnetické pole
das Plasma   plazma
Deklination   magnetická deklinace
der Dampf   pára
der Druck   tlak
der Leiter   vodič
der Raum   místo
der Übergang   přechod
Deviation   deviace
Dezibel   decibel ; dB
Diamagnetismus   diamagnetismus
Dichte   hustota
die Achse   osa ; osa otáčení
die Anziehungskraft   přitažlivost
die Atmosphäre   ovzduší
die Belastung   zatížení
die Chemikalie   chemikálie
die Einheit   jednotka
die Ladung   náboj
die Potenz   mocnost
die Radioaktivität   radioaktivita
die Spannung   napětí
die Strömung   proud
die Substanz   hmota
die Umdrehung   otáčení
die Veränderung   změna
die Verdampfung   evaporace ; odpařování ; vypařování
die Widerstandskraft   odolnost
die Zeit   čas
die Zerrung   namožení
die Zusammenfassung   zhušťování
Dielektrikum   dielektrikum ; izolátor
Diffusion   difúze ; rozptyl
Diode   dioda
Dioptrie   dioptrie
Dipol   dipól
Drehmoment   točivý moment ; kroutivá síla
Druck   tlak
Dunst   kouř ; dým
Durchlässigkeit   permeabilita ; propustnost
Dynamik   dynamika ; kinetika

E
Echo   ozvěna ; echo
Einheit   jednotka
Elastizität   pružnost ; elasticita
Elektrische Kapazität   elektrická kapacita
Elektrisches Feld   elektrické pole
Elektrizetät   elektřina
Elektromagnet   elektromagnet
elektromagnetisch   elektromagnetický
Elektromagnetische Welle   elektromagnetické záření
Elektromagnetisches Spektrum   elektromagnetické spektrum
Elektromagnetismus   elektromagnetismus
Elektron   elektron
Elektronik   elektronika
Elektrostatik   elektrostatika
elektrostatisch   elektrostatický
Element   prvek ; element
Elementarteilchen   elementární částice
Energie   energie
Energieerhaltungssatz   první termodynamický zákon
entgegengesetzt   obrácený ; opačný
Enthalpie   entalpie
Entropie   entropie
Experiment   experiment ; pokus

F
Fernrohr   teleskop
Ferrimagnetismus   ferrimagnetismus
Ferromagnetismus   feromagnetismus
fest   tuhý
fest   pevný ; tuhý
filtern   filtrovat
fließen   proudit ; téci ; téct
flüchtig   nestálý ; těkavý
Flugbahn   trajektorie
flüssig   kapalný ; tekutý
Flüssigkeit   tekutina ; kapalina
Flüssigkeit   tekutina ; kapalina
Form   tvar
Form   podoba ; tvar

G
Gas   plyn
Gefrieren   zmrazení ; zmrazování ; mrznutí
Gegenteil   opak
Geophysik   geofyzika
Geschwindigkeit   rychlost
Gewicht   váha
gleichförmig   rovnoměrný
Gleichgewicht   rovnováha
Gleichgewicht   vyváženost ; rovnováha
Gleichgewicht   rovnováha
Gleichstrom   stejnosměrný proud
Gravitationskonstante   gravitační konstanta
Größe   rozměr ; velikost
Größenordnung   řádová velikost
Grundkräfte der Physik   základní interakce

H
Haftung   přilnavost ; lepkavost ; adheze
Halbleiter   polovodič
Halbwertszeit   poločas rozpadu
Häufigkeit   četnost
Hertz   hertz
Hitze   žár ; horko ; vysoká teplota
Höhe   výška
Hydraulik   hydraulika

I
Ideales Gas   ideální plyn
Impedanz   impedance ; odpor
Implosion   imploze
Induktion   indukce
Induktor   induktor
Inhalt   kapacita ; objem ; obsah
Interaktion   vzájemné působení ; interakce
Ion   ion ; iont
Isotop   izotop
Isotropie   izotropie

J
Joule   joule

K
Kalorimetrie   kalorimetrie
Kälte   chlad ; zima
Kältetechnik   chlazení
Kausalität   příčinnost ; kauzalita
Kern   jádro
Kinematik   kinematika
Kinetische Energie   kinetická energie
klingen   znít ; zvučet
Kollision   kolize ; srážka
Kompass   buzola ; kompas
Kompressibilität   stlačitelnost
Komprimierung   komprese ; komprimace
Kondensator   kondenzátor
Konstante   konstanta
Kosmogonie   kosmologie ; kosmogonie
Kosmologie   kosmologie
Kraft   síla
Kristall   křišťál ; krystal
Kristall   krystal

L
Labilität   nestálost
Länge   délka
Laser   laser
Latente Wärme   skupenské teplo
Leere   prázdnota ; vakuum ; vzduchoprázdno
leicht   lehký
Leitfähigkeit   vodivost
Leitfähigkeit   vodivost
Leuchtkraft   svítivost
Licht   světlo
Lichtgeschwindigkeit   rychlost světla
Liter   litr
Lumen   lumen

M
Magnet   magnet
Magnetismus   magnetismus
Masse   množství
Masse   hmota ; masa
Mechanik   mechanika
mechanisch   mechanický
Medium   médium
mengenmäßig   kvantitativní
Messen   měření
Mikroskop   mikroskop
Mol   mol
Molekül   molekula
Moment   moment
Mutante   mutant

N
negativ   negativní
Nernst-Theorem   třetí termodynamický zákon
Neutron   neutron
Newton   newton
nuklear   jaderný ; nukleární ; atomový

O
Oberfläche   povrch
Opazität   neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost
Opposition   opozice ; odpor
Optik   optika

P
Parallaxe   parallax
Paramagnetismus   paramagnetizmus
Phänomen   jev ; úkaz ; fenomén
Photon   foton
Physik   fyzika
Polarisation   polarizace
Potentielle Energie   potenciální energie
Pressen   stlačení ; stisknutí
Prisma   hranol
Prisma   hranol
Proportion   proporce
proportional   úměrný ; proporcionální
Proton   proton
Pyroelektrizität   pyroelektřina

Q
Quant   kvantum
Quantenelektrodynamik   kvantová elektrodynamika
Quantenmechanik   kvantová mechanika
Quantität   množství ; kvantita
Quark   kvark

R
Reaktanz   reaktance
Reaktor   reaktor
Reibung   tření
Relativitätsprinzip   obecný princip relativity
Resonanz   rezonance

S
Sättigung   saturace ; sytost
schleppen   táhnout
Schmelzpunkt   teplota tání
Schub   tlak
Schwache Wechselwirkung   slabá interakce
Schwerkraft   gravitace ; přitažlivost
Schwerpunkt   těžiště
Schwingung   oscilace ; kmitání
Seismik   seizmologie ; seismologie
Siedepunkt   teplota varu
Solenoid   solenoid
Spannung   napětí
Spannung   napětí ; pnutí ; tenze
Spannung   stres
Spektrum   spektrum
Spiegel   zrcadlo
spiegeln   zrcadlit
Spiegelung   reflekce ; odraz
Starke Wechselwirkung   silná interakce
Stelle   místo ; funkce
still   statický ; stojící
Störung   rušení
Stoß   náraz
Strahlung   radiace ; vyzařování ; záření
Streuung   rozptýlení
Stringtheorie   teorie strun
Strom   proud
Strom   tok
Strömungswiderstand   odpor prostředí
Struktur   struktura
Sublimation   sublimace
Substanz   látka ; hmota
Supersymmetrie   supersymetrie

T
Temperatur   teplota
theoretisch   teoretický
thermisch   tepelný
Thermodynamik   termodynamika
Thermometer   teploměr
Ton   zvuk ; tón
Ton   zvuk
Trägheit   setrvačnost
Trägheit   netečnost
Trägheitsmoment   moment setrvačnosti
Transistor   tranzistor

U
Umdrehung   otáčení ; otočení ; rotace
Umwandlung   přeměna
Umwandlung   transformace
Umwandlung   konverze ; přeměna ; změna
Ungleichgewicht   nerovnováha
Universelle Gaskonstante   molární plynová konstanta
unsichtbar   neviditelný
Unsichtbarkeit   neviditelnost

V
variabel   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Variable   proměnná
Vektor   vektor
Verfahren   proces
Vergrößerung   zvětšení ; expanze ; rozšíření
Verzerrung   zkreslení
Viskosität   viskozita ; vazkost
Volt   volt
Volumen   objem
Vorfall   případ

W
Wärme   teplo
Wasserwaage   vodováha
Welle   vlna
Welle   vlna
Wellenfront   vlnoplocha
Wellenlänge   vlnová délka
Weltraum   vesmír
Wert   hodnota ; cena
Widerstand   rezistor ; odpor
Widerstand   odpor
Winde   kladka
wissenschaftlich   vědecký

Z
Zellkern   buněčné jádro
zentrifugal   centrifugální ; odstředivý
Zentrifugalkraft   odstředivá síla


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.