German to Czech<br/> Dictionary of Science

German to Czech
Dictionary of Science

 German to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abfrage   otázka ; dotaz
Achse   osa
Ackerbau   zemědělství
Algorithmus   algoritmus
Alternative   alternativa
Analyse   analýza ; rozbor
Angaben   informace ; data
Annahme   předpoklad ; hypotéza
Anomalie   odchylka ; anomálie
Anthropologie   antropologie
Antimaterie   antihmota
Antwort   odpověď
Apparat   zařízení ; přístroj
Arbeitswissenschaft   ergonomie
Archiv   archiv
Astronomie   astronomie
Astrophysik   astrofyzika
Atom   atom
Ausbildung   vzdělání
Ausgang   výsledek

B
Bakterienkunde   bakteriologie
Bandbreite   šířka pásma
beeinflussen   ovlivňovat ; ovlivnit
beeinflussen   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
Beendigung   dokončení ; ukončení ; skončení
Beispiel   příklad
Bemerkung   komentář ; poznámka
Benutzer   uživatel
Beobachtung   pozorování ; sledování
Berechnung   kalkulace ; propočet ; výpočet
Bereich   sféra
Beschluss   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
Bestätigung   potvrzení ; validace
Beweis   důkaz
Beweis   matematický důkaz
Beweis   důkaz
Bild   obrázek
Bildung   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování
Biochemie   biochemie
Biologie   biologie
Botanik   botanika
Buch   kniha
Bücherei   knihovna

C
Chemie   chemie

D
das Gas   plyn
das Plasma   plazma
die Achse   osa ; osa otáčení
die Anziehungskraft   přitažlivost
die Information   informace
die Ladung   náboj
Dissertation   diplomová práce ; dizertace ; disertace
Disziplin   disciplína ; obor
Doktor   Doktor věd
Dokument   dokument ; listina ; doklad

E
Effekt   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
eigenständig   samostatný ; nezávislý
Einrichtung   uspořádání ; organizace
Einwirkung   vliv
Elektron   elektron
Elektrotechnik   elektrotechnika
Element   prvek ; element
Element   prvek
Energie   energie
Entdeckung   objev ; objevení
Entropie   entropie
Entwicklung   evoluce ; vývoj
Epidemiologie   epidemiologie
Ereignis   událost
Erfindung   vynalezení ; vynález ; výmysl
Ergebnis   výsledek
Erhebung   vyšetřování ; šetření
Erwähnung   zmínka
Essenz   podstata ; esence ; základ ; jádro
Examen   zkouška
Experiment   experiment ; pokus

F
flüssig   kapalný ; tekutý
Flüssigkeit   tekutina ; kapalina
Forscher   badatel ; vědec ; výzkumník
Forschung   výzkum ; zkoumání ; bádání
Funktion   funkce ; účel
Fuzzylogik   fuzzy logika

G
Gas   plyn
Gemisch   smíšenina ; směs
Genetik   genetika
Geologie   geologie
Geschwindigkeit   rychlost
Gesellschaft   společnost
Gleichung   rovnice
Grund   příčina ; důvod

H
Hochschule   univerzita
Hydrologie   hydrologie

I
Immunologie   imunologie
Informatik   informatika
Informatik   informatika
Information   informace
Ingenieur   technolog ; inženýr
Institut   institut
Instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
Interaktion   vzájemné působení ; interakce
Ion   ion ; iont

K
Kern   jádro
Klassifikation   kategorizace ; klasifikace ; třídění
Klon   klon
Kognitionswissenschaft   kognitivní věda
Komponente   komponenta
Kontrolle   kontrola
Kopie   kopie ; opis
Korrelation   korelace
Kraft   síla
Kritiker   kritik
Künstliche Intelligenz   umělá inteligence
Kybernetik   kybernetika

L
Labor   laboratoř
Logik   logika
Lösung   řešení

M
Macht   síla
Maschine   stroj
Masse   množství
Masse   hmota ; masa
Materie   hmota ; látka
Mathematik   matematika
Mechanismus   mechanismus
Metallurgie   metalurgie ; hutnictví
Meteorologie   meteorologie
Methode   metoda
Mikrobiologie   mikrobiologie
Mikroskop   mikroskop
Milieu   prostředí
Mineralogie   mineralogie
Modell   model
Molekül   molekula
Muster   paradigma ; prototyp ; vzor

N
Nachbildung   replika ; duplikát
Nachprüfung   revize
Naturwissenschaft   přírodní vědy
Negation   negace ; zápor
negativ   negativní
Negativ   negativ
Netz   síť
Netzwerk   síť
Neurowissenschaften   vědy zkoumající neurony
Ökologie   ekologie

O
Organ   orgán
Organismus   organismus ; bytost ; tvor
Ozeanografie   oceánografie

P
Parameter   parametr
Pharmakologie   farmakologie
Phase   fáza ; stupeň ; fáze
Philosophie   filozofie
Physik   fyzika
Plan   plán
Planung   plánování
Prinzip   princip
Probe   zkouška
Probe   zkoušení ; zkouška
probieren   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
Problem   problém
Problem   problém ; potíž
Produktion   produkce
Professor   profesor
Professur   profesura
Programm   program
Projekt   projekt
Proton   proton
Pseudowissenschaft   pavěda ; pseudověda
Psychologie   psychologie
Publikation   publikace

R
Reagenzglas   zkumavka
Regel   pravidlo
Reichweite   dosah ; rámec
Roboter   robot

S
Schaubild   graf
schwankend   proměnlivý ; měnící se
Selbständigkeit   samostatnost ; nezávislost
Software   software
Soziologie   sociologie
Spekulation   spekulace
Sprachwissenschaft   jazykověda ; lingvistika
Statistik   statistika
Struktur   struktura
Substanz   látka ; hmota
Supraleitfähigkeit   supravodivost
system   systém ; soustava

T
Tabelle   tabulka
Tabelle   tabulka
Tabellenkalkulationsprogramm   tabulkový editor
Tatsache   fakt
Taxonomie   taxonomie
Technik   technika
Technologie   technologie
Technologie   technologie
Teilchen   částečka ; částice
Temperatur   teplota
Tendenz   tendence ; trend
Theorie   teorie
These   tvrzení ; teze
Tierforschung   zoologie

U
Umgebung   okolí ; prostředí ; životní prostředí
unfrei   závislý
Universität   univerzita
Universität   univerzita
untergeordnet   poddaný ; podřízený

V
variabel   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
Variable   proměnná
Verbindung   sloučenina
Verfahren   proces
Verfahren   procedura ; pochod ; postup ; proces
Vergleich   porovnání ; srovnání
Verhältnis   relace ; vztah
Veröffentlichung   zveřejnění ; publikace
Vorrichtung   přístroj ; zařízení ; aparát

W
Wiedergabe   reprodukce
Wirtschaftslehre   ekonomie
Wissenschaft   věda
Wissenschaftler   vědec
Wissenschaftliche Arbeit   vědecká metoda

Z
Zeitschrift   časopis
Zelle   buňka
Ziffer   cifra ; číslice
Zitation   citace


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.