Italian to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Italian to Chinese
Dictionary of Insurance

 Italian to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accomodamento   协议 [xié yì]
anno   年 [nián]

C
calamità   灾难
comitato   委员会 [wěi yuán huì]
compagnia   公司 [gōng sī]
contante   现金
contratto   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]

D
data   日期 [rì qī]
ditta   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
dovere   责任 [zé rèn]

F
frequenza   频率 [pín lǜ]

G
guadagno   盈利 [yíng lì]

I
immobile   不動產
insolvenza   无力偿付
investitore   投资者

L
limite   限度 [xiàn dù]

M
mercato   市场 [shì chǎng]
minaccia   威胁 [wēi xié]

O
onorario   费用 [fèi yòng]
ospedale   医院 [yī yuàn]

P
patto   条约 [tiáo yuē]
personaggio   虚构角色
profitto   利润 [lì rùn]
proprietà   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]

R
remunerazione   付款 [fù kuǎn]
rischio   危险

S
scommessa   赌注
stato patrimoniale   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]
supposizione   猜测 [cāi cè]

U
umano   人类 [rén lèi]

V
valore   价值 [jià zhí]
valore   价值 [jià zhí]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.