Italian to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Italian to Czech
Dictionary of Accounting

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberrazione   odchylka ; úchylka ; deviace
abilitare   aktivovat ; zapnout
abiura   odvolání
abrogazione   derogace ; zrušení ; odvolání
acquisto   pořízení ; nákup ; koupě
acquisto   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
affiliato   dceřiná společnost ; pobočka
affitto   nájemné ; činže
agenzia   filiálka ; pobočka
alterazione   falšování ; padělání
amministrazione   správa
ammortamento   odpis
annualità   renta ; anuita ; důchod
anormalità   odchylka ; anomálie
anticipo   záloha
appello   odvolání
articolo   zboží
assegno   šek
associazione   sdružení ; asociace
attivare   aktivovat
attrezzatura   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
autorità   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
autotrasportatore   přepravce
avviamento   dobrá pověst ; goodwill
avvocato   právník ; advokát ; zmocněnec
azione   akcie
azionista   akcionář

B
banda   banda ; tlupa
banda   gang ; banda ; skupina ; tlupa
banda   kapela
beneficiario   příjemce platby
bilancio   rozpočet
borsa   burza
borsa valori   burza cenných papírů
bracciante   pracovník ; dělník
brevetto   patent
busta   obal

C
calcolo   kalkulace ; propočet ; výpočet
calcolo dei costi   kalkulace
canone   honorář ; licenční poplatek
capitale   kapitál
cedola   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
coalizione   sdružení ; koalice
collezione   kartotéka
compagnia   podnik ; firma
compensazione   kompenzace
compenso   prémie ; odměna
conglomerato   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
consulente   konzultant ; poradce ; rádce
contabilità   účetnictví
contabilità generale   účetnictví
contante   hotové peníze
conto   faktura ; účet
conto   účet
conto   účet
conversione   konverze ; přeměna ; změna
cooperativa   družstvo
coperchio   kryt ; víko ; obal
copertina   obal
copia   kopie ; opis
copia   opis
corredo   vybavení ; výstroj
costo   náklady ; výdaje
credito   kredit ; úvěr
credito legale   pohledávka
creditore   věřitel

D
datore di lavoro   zaměstnavatel
debito   dluh
debito   debet
decisione   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
deposito   depozitář ; sklad
deposito   záruka ; záloha ; kauce
dettagliante   maloobchodník
deviazione   odchylka ; vychýlení ; odbočení
deviazione   odchylka
diario   deník ; diář
dichiarazione di non responsabilità   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
direzione   management ; řízení ; vedení
diritti doganali   clo
ditta   firma
dividendo   dividenda
dividendo extra   prémie ; bonus
documento   dokument ; listina ; doklad
dovere   povinnost ; závazek

E
elenco   seznam ; adresář ; soupis
elenco   soupis
emissione   emise ; vysílání ; vyzařování
emolumento   příjem
entrata   příjem
equipaggiamento   výstroj

F
fabbricazione   výroba
fake   padělání
fatturato   obrat
fedeltà   závazek ; věrnost
finanziamento   financování
fondazione   nadace
fortuna   bohatství ; majetek ; jmění
frequenza   účast
fusione   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
fusione   sloučení ; fúze

G
garanzia   záruka ; ručení
garanzia   záruka
gruppo   seskupení ; skupina
guadagno   výtěžek ; zisk

I
imballo   obal
impiegato   zaměstnanec
imposta   daň ; zdanění
imposta   odvod ; daň ; poplatek
imprenditore   podnikatel
incompleto   neúplný
indice   rejstřík ; index
inflazione   inflace
interesse   úrok
intermediario   velkoobchodník
inventario   inventář
investimento   investice ; investování
investimento   investice
involucro   obal ; balení
ipoteca   hypotéka

L
legale   právní zástupce ; obhájce ; advokát
licenza   povolení ; licence
licenza   licence
liquidità   likvidita

M
maggioranza   většina
materiale   materiál ; hmota
monopolio   monopol
multa   zástava

N
notaio   notář

O
obbligazione   obligace ; dlužní úpis
obiezione   námitka
offerta   nabídka
offerta   nabídka ; oferta
onorario   poplatek
operaio   pracovník ; pracující
opex   režie ; provozní režie
opzione   opce
ordine   organizace ; uspořádání
organizzazione   organizace
organizzazione   uspořádání ; organizace

P
paga   odměna ; plat ; mzda
pagamento   úhrada
paghetta   grant ; příděl ; kapesné
parere   posudek
parte   díl ; podíl ; část
parte   kus ; díl ; podíl ; část
partecipazione   podílení se ; účast
passività   zadluženost ; závazek
pegno   zástava
pegno   zástava ; záruka
pensione   důchod ; penze
perdita   ztráta
perdita   ztráta
personale   personál ; osádka ; osazenstvo
personale   zaměstnanci ; personál ; štáb
possesso   vlastnictví
preclusione   prekluze
prestatore   věřitel ; půjčovatel
prestito   půjčka ; úvěr
preventivo   odhadnutí ; ocenění
prodotto   výsledek
prodotto   produkt
produzione   výroba
profitto   výtěžek ; profit ; zisk
proposta   návrh
proprietà   majetek ; vlastnictví
proprietà   pozemky
protesta   protest
provvista   zásoba

Q
quorum   kvorum
quota   kvóta
quotidiano   denní

R
ragioneria   účetnictví
rappresentazione   produkce
razionalizzazione   racionalizace
razione   příděl
redditività   rentabilita ; ziskovost
reddito   výdělek ; příjem
registrazione   registrace ; zapsání ; zápis
Registro di sistema   registr ; soupis
resto   zůstatek ; reziduum ; zbytek
revoca   stornování ; odvolání ; zrušení
ricapitolazione   rekapitulace
ricevimento   přijetí ; recepce
rimborso   refundace ; náhrada ; úhrada
rimborso   vrácení peněz ; refundace
rimessa   úhrada
riserva   rezerva

S
salvaguardia   ochrana ; opatření ; záruka
sconto   rabat ; sleva
solvibilità   platební schopnost ; solventnost
sovvenzione   subvence
spesa   náklady
squadra   družstvo ; tým ; mužstvo
stato patrimoniale   rozvaha
subappaltatore   subdodavatel
supposizione   dohad ; odhad
surplus   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
sussidio   podpora

T
tassa   clo
tenuta   majetek ; statek
traffico   doprava ; provoz
trasportatore   dopravce

U
unione   svaz ; unie ; sdružení
usura   opotřebení

V
valutazione   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
valutazione   hodnocení ; ocenění ; odhad
vendita   prodej ; odbyt
voce   zápis


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.