Italian to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Italian to Czech
Dictionary of Marketing

 Italian to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abile   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
abitudine   zvyklost ; obyčej
abitudine   zvyk
abitudine   zvyk
acquisto   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
acquisto   pořízení ; nákup ; koupě
affidabilità   spolehlivost ; bezporuchovost
aggiudicazione   rozhodnutí ; rozsudek
agilità   ohebnost ; pružnost
aiuto   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
allocazione   alokace ; rozdělení
ambiente   prostředí
ambiente   prostředí
ambiente   okolí ; prostředí ; životní prostředí
ambito   dosah ; rámec
analisi   analýza ; rozbor
arrivare a   dosahovat ; dosáhnout
articolo   zboží
assicurare   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
assortimento   sortiment
attuazione   implementace ; realizace ; uskutečnění
autore   autorské právo ; copyright
autore   autor

B
bene   dobro ; dobrota
benefico   prospěšný
bilancio   rozpočet
borsa   burza

C
cambio   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
cambio   směna ; výměna
campione   ukázka ; vzor
casa   domov ; bydliště
causa   případ
ciclo   cyklus
ciclo economico   hospodářský cyklus
classe sociale   sociální třída
classificazione   hodnocení
classificazione   kategorizace ; klasifikace ; třídění
cliente   klient
cliente   zákazník ; klient ; odběratel
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collezione   sbírka ; kolekce
combinazione   kombinování ; mísení ; kombinace
combinazione   kombinace
compagnia   společnost
compagnia   podnik ; firma
competizione   soutěž
competizione   soupeření
competizione   konkurence
complessità   komplexnost ; složitost
comunicazione   komunikace
concorrente   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
conoscenza   vědomosti ; znalosti
consegnare   předat
consumatore   spotřebitel ; konzument
consumo   spotřeba
consumo   spotřeba
contentezza   spokojenost
controllo   kontrola
controversia   spor ; proces
convalidazione   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
copia   opis
copia   kopie ; opis
copiare   napodobit ; napodobovat ; imitovat
copiare   kopírovat ; zkopírovat
corporazione   korporace
costo   cena
costo opportunità   náklady obětované příležitosti
cultura   kultura

D
database   databáze
dati   informace ; data
decisione   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
decreto   nařízení ; dekret ; výnos
delibera   rozsudek
demografia   demografie
depressione   krize
depressione   deprese
destinazione   cíl
dettagliante   maloobchodník
dichiarazione   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
differenziazione   diferenciace
differenziazione   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
direzione   management ; řízení ; vedení
disponibilità   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
disposizione   uspořádání ; rozmístění
distributore   distributor
distribuzione   distribuce
distribuzione   distribuce
dottrina   učení ; osvojování vědomostí
dumping   dumping

E
elasticità   pružnost ; elasticita
elasticità   pružnost
esperimento   experiment ; pokus
esportazione   vývoz ; export

F
fedeltà   závazek ; věrnost
fedeltà   věrnost
flessibilità   ohebnost ; pružnost
fonte   pramen ; zdroj ; původ
frequenza   kmitočet ; frekvence
frequenza   četnost
futuro   budoucnost

G
garanzia   záruka
garanzia   záruka ; ručení
gestione   management
globalizzazione   globalizace

I
identificare   identifikovat
identificazione   identifikace
imballo   obal
immagine   obraz
immagine   obraz ; obrázek
importanza   význam
importanza   význam ; důležitost
imposta   odvod ; daň ; poplatek
indirizzo   adresa
influenzare   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
influenzare   ovlivňovat ; ovlivnit
informazione   informace
ingegneria   technologie
ingrosso   velkoobchod
integrazione   integrace
interesse   zájem
intermediario   velkoobchodník
internet   Internet ; internet
Intranet   intranet
investire   investovat
ipotesi   předpoklad ; hypotéza

L
lealtà   loajalita ; věrnost
logistica   logistika
luogo   místo ; funkce

M
marchio   značka
marchio   druh ; značka ; model ; typ
marketing   marketing
massa   množství
mecenate   mecenášství ; podpora ; opora
mercato   tržiště
mercato   trh
merce   zboží
miscuglio   smíšenina ; směs
missione   mise
misurazione   měření
monopolio   monopol
motivo   motivace ; pohnutka

N
natura   povaha
negoziato   vyjednávání ; jednání

O
obiettivo   záměr ; účel ; cíl
offerta   nabídka
offerta   nabídka ; oferta
oligopolio   oligopol
onorario   poplatek
opinione   stanovisko ; názor
opportunità   příležitost ; šance
ordine   organizace ; uspořádání
organizzazione   uspořádání ; organizace
organizzazione   organizace
orientamento   orientace

P
paghetta   grant ; příděl ; kapesné
partecipazione   podílení se ; účast
patrocinio   sponzorství
pensiero   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
percezione   vnímání ; vjem
percezione   vnímavost
personalità   osobnost ; charakter
pieghevolezza   pružnost ; ohebnost
popolazione   obyvatelstvo ; populace
posare   pokládat ; umístit ; položit
posizione   umístění ; místo
posizione   pozice
posto   pozice
posto   místo
predizione   předpověď
preventivo   odhadnutí ; ocenění
previsione   předpověď ; předpovídání ; věštění
previsione   předpověď ; prognóza
prezzo   cena
prezzo   cena
prezzo   poplatek
procedura   procedura ; pochod ; postup ; proces
processo   proces
processo   proces
processo   kauza ; proces
prodotto   produkt
produttività   produktivita
progettazione   plánování
promozione   povýšení
promozione   reklama
proposta   návrh
prosperità   prosperita ; blahobyt
provare   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
psicologia   psychologie
pubbliche relazioni   styk s veřejností
pubblicità   propagace ; reklama ; inzerát

Q
qualità   kvalita
quantità   množství
questionario   dotazník

R
ragguaglio   informace
realizzare   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
reazione   odezva
recessione   recese
reddito   výdělek ; příjem
relazione   relace ; vztah
ricchezza   bohatství
ricerca   výzkum ; zkoumání ; bádání
ricevente   příjemce ; adresát
richiesta   poptávka

S
scopo   funkce ; účel
senso   význam
servire   sloužit
servizio   obsluha ; služba ; servis
sicurezza   bezpečí ; bezpečnost
significato   smysl ; význam
sistema   systém ; soustava
sito   internetová stránka ; webpage
società   společnost
spartizione   segmentace ; rozdělení
sterzo   kormidlování ; řízení
strategia   strategie ; schéma
supervisione   kontrola ; dohled ; dozor
supporto   podpora ; opora
sussidio   podpora
sviluppo   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
sviluppo   evoluce ; vývoj

T
tecnologia   technologie
telemarketing   telemarketing
temperamento   temperament ; charakter ; povaha
tendenza   tendence ; trend
termine   termín ; pojem
trasporto   doprava ; přeprava
trasporto   doprava ; přeprava ; přemístění

U
utilitarismo   prospěchářství ; utilitarismus

V
validità   platnost
valore   cena ; hodnota
valore   hodnota ; cennost
valore   hodnota ; cena
valutare   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
valutazione   hodnocení ; ocenění ; odhad
variabile   proměnná
variabilità   proměnlivost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.