Japanese to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Japanese to Czech
Dictionary of Statistics

 Japanese to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

エントロピー   entropie
カテゴリー   kategorie
きまり [kimari]   konvence ; pravidlo
グラフ [gurafu]   graf
こす [kosu]   filtrovat
コンポーネント   komponenta
サンプリング [sanpuringu]   vzorkování
シミュレーション   simulace
スペクトル [supekutoru]   spektrum
データマイニング   data mining
パラメータ   parametr
ヒストグラム [hisutoguramu]   histogram
ひんぱん [hinpan]   četnost
ふさ [fusa]   svazek ; shluk
ホワイト ノイズ   bílý šum
メロディ [merodei]   melodie ; nápěv
やり方 [yarikata]   způsob
ロバストネス   robustnost
不足 [fusoku]   nedostatek
中央値 [chiyuuouchi]   střední hodnota ; medián
中間 [chiyuukan]   střední hodnota ; průměr
争い [arasoi]   hádka ; spor
二項分布 [nikoubunpu]   binomické rozdělení
人口 [jinkou]   obyvatelstvo ; populace
仮説 [kasetsu]   předpoklad ; hypotéza
係数 [keisuu]   koeficient
信頼性 [shinraisei]   spolehlivost ; bezporuchovost
倍数 [baisuu]   násobek
偏見 [henken]   předpojatost ; předsudek
働く [hataraku]   pracovat ; fungovat
元素 [genso]   prvek ; element
再現性   reprodukovatelnost
出来事 [dekigoto]   událost
分散 [bunsan]   rozptýlení
分散 [bunsan]   rozptyl
分析 [bunseki]   analýza ; rozbor
分配 [bunpai]   distribuce
列 [retsu]   řada
割り当てる [wariateru]   připsat
勉強 [benkiyou]   studie
協会 [kiyoukai]   sdružení ; asociace
可変性 [kahensei]   proměnlivost
合図 [aizu]   signál
周波数 [shiyuuhasuu]   kmitočet ; frekvence
四角い [shikakui]   čtvercový
図表 [zuhiyou]   tabulka
均質 [kinshitsu]   stejnorodost ; homogennost ; homogenita
変化 [henka]   změna
変形 [henkei]   přeměna
変換 [henkan]   transformace
変数 [hensuu]   proměnná
多発性 [tahatsusei]   několikanásobný ; mnohonásobný
多項式 [takoushiki]   polynom ; mnohočlen
実験 [jituken]   experiment ; pokus
密度 [mitsudo]   hustota
平等 [biyoudou]   rovnocennost ; rovnost
庶民的 [shiyominteki]   normální
延ばす [nobasu]   odsunout ; odložit ; odkládat
情報 [jiyouhou]   informace
感受性 [kanjiyusei]   citlivost
成績 [seiseki]   známka
抵抗 [teikou]   odpor
指数 [shisuu]   exponent
指示薬 [shijiyaku]   indikátor ; ukazatel
推論 [suiron]   dedukce
描く [kaku]   nakreslit ; malovat
数 [suu]   číslo
数字 [suuji]   číslice
方程式 [houteishiki]   rovnice
染みる [shimiru]   pronikat ; proniknout
案内 [annai]   informace
検査 [kensa]   zkoušení ; zkouška
構成単位 [kouseitani]   jednotka
構成単位 [kouseitani]   jednotka
標準偏差 [hiyoujiyunhensa]   standardní odchylka
標識 [hiyoushiki]   značka ; znak
機能 [kinou]   funkce
欄外 [rangai]   kraj ; okraj ; lem
正方形 [seihoukei]   čtverec
正確さ [seikakusa]   preciznost ; přesnost
正規分布 [seikibunpu]   normální rozdělení
残り [nokori]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
比 [korooi]   poměr
法 [hou]   zákon
流通 [riyuutsuu]   distribuce
濾過器 [rokaki]   filtr
特質 [tokushitsu]   vlastnost ; atribut
現われ [araware]   znamení ; známka
目的 [mokuteki]   záměr ; účel ; cíl
目的 [mokuteki]   funkce ; účel
相互作用 [sougosayou]   vzájemné působení ; interakce
相関関係 [soukankankei]   korelace
確率過程 [kakuritsukatei]   náhodný proces
示す [shimesu]   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
答え [kotae]   odpověď
範囲 [hani]   dosah ; rámec
結果 [ketuka]   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
統計 [toukei]   statistika
線 [sen]   linie ; čára
能力 [nouriyoku]   schopnost
自乗   druhá mocnina ; kvadrát
行 [kou]   řádek ; řádka
表 [omote]   tabulka
複製 [fukusei]   reprodukce
複雑さ [fukuzatsusa]   komplexnost ; složitost
要因 [youin]   činitel ; faktor
要因 [youin]   činitel
見方 [mikata]   varianta
見本 [mihon]   ukázka ; vzor
見積もり [mitsumori]   odhadnutí ; ocenění
見積もる [mitsumoru]   odhadovat ; odhadnout
見込み [mikomi]   pravděpodobnost
計算機 [keisanki]   počtář ; počítač ; kalkulátor
計量経済学 [keiriyoukeizaigaku]   ekonometrie
記号 [kigou]   znaménko
試す [tamesu]   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
試みる [kokoromiru]   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
試練 [shiren]   zkouška
試験 [shiken]   zkouška
資料 [shiriyou]   informace ; data
退行 [taikou]   regrese ; návrat
進路 [shinro]   běh ; sled
逸脱 [itsudatsu]   odchylka
違い [chigai]   rozdíl
違い [chigai]   rozdíl
部分 [bubun]   kus ; díl ; podíl ; část
重心 [jiyuushin]   těžiště
間違い [machigai]   chyba
間隔 [kankaku]   interval
食い違い [kuichigai]   rozpor


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.