Russian to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Russian to Czech
Dictionary of Accounting

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

аберрация   odchylka ; úchylka ; deviace
аванс   záloha
авторитет   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
адвокат   právník ; advokát ; zmocněnec
адвокат   právní zástupce ; obhájce ; advokát
администрация   správa
активизировать   aktivovat
активы   aktiva ; majetek
акционер   akcionář
акция   akcie
алфавитный указатель   rejstřík ; index
амортизация   odpis
аномалия   odchylka ; anomálie
арендная плата   nájemné ; činže
ассоциация   sdružení ; asociace
балансовый отчет   rozvaha
банда   banda ; tlupa
бизнесмен   obchodník
биржа   burza
большинство   většina
бухгалтерское дело   účetnictví
бюджет   rozpočet
взнос   úhrada
владение   vlastnictví
возвращение денег   vrácení peněz ; refundace
возмещение   refundace ; náhrada ; úhrada
возражение   námitka
выгода   výtěžek ; zisk
выкладка   kalkulace ; propočet ; výpočet
гарантия   záruka ; ručení
гарантия   záruka
гонорар   honorář ; licenční poplatek
гонорар   poplatek
группа   seskupení ; skupina
движение   doprava ; provoz
дебет   debet
депозит   depozitář ; sklad
дивиденд   dividenda
дневник   deník ; diář
документ   dokument ; listina ; doklad
долг   dluh
долг   povinnost ; závazek
доход   příjem
доход   příjem
дочерний   dceřiná společnost ; pobočka
ежегодная рента   renta ; anuita ; důchod
ежедневный   denní
задаток   záruka ; záloha ; kauce
задолженность   zadluženost ; závazek
заимодавец   věřitel ; půjčovatel
заключение   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
заключение специалиста   posudek
залог   zástava ; záruka
залог   zástava
запас   rezerva
запас   zásoba
запасы   inventář
запись   zápis
зарплата   odměna ; plat ; mzda
заявление об отказе   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
изготовление   sestavení ; výroba
издержки   náklady
излишек   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
излучение   emise ; vysílání ; vyzařování
износ   opotřebení
имущество   majetek ; vlastnictví
имущество   majetek ; statek
инвестирование   investice ; investování
инвестиция   investice
инфляция   inflace
ипотека   hypotéka
капитал   kapitál
кворум   kvorum
квота   kvóta
клуб   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
коалиция   sdružení ; koalice
команда   družstvo ; tým ; mužstvo
компенсация   kompenzace
конверт   obal
конверт для грампластинки   obal
конгломерат   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
кооператив   družstvo
копия   kopie ; opis
копия   opis
короткое тире   aktivovat ; zapnout
кредит   kredit ; úvěr
кредитор   věřitel
крышка   kryt ; víko ; obal
купон   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
ликвидность   likvidita
лицензия   povolení ; licence
лишение права выкупа закладной   prekluze
материал   materiál ; hmota
мера предосторожности   ochrana ; opatření ; záruka
монополия   monopol
накладные расходы   režie ; provozní režie
наличные деньги   hotové peníze
налогообложение   daň ; zdanění
неполный   neúplný
носильщик   dopravce
нотариус   notář
облигация   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
облигация   obligace ; dlužní úpis
оборот   obrat
оборудование   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
обращение   odvolání
обращение   konverze ; přeměna ; změna
объединение   sloučení ; fúze
оклад   výdělek ; příjem
организация   organizace
организация   uspořádání ; organizace
оркестр   kapela
остаток   zůstatek ; reziduum ; zbytek
отклонение   odchylka
отклонение   odchylka ; vychýlení ; odbočení
отмена   derogace ; zrušení ; odvolání
отмена   stornování ; odvolání ; zrušení
оценка   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
оценка   hodnocení ; ocenění ; odhad
патент   patent
пенсия   důchod ; penze
перевод   úhrada
перевозчик   přepravce
перерасход   nadprodukce ; nadvýroba
персонал   personál ; osádka ; osazenstvo
персонал   zaměstnanci ; personál ; štáb
платежеспособность   platební schopnost ; solventnost
погашение   splacení­ ; splátka
подлог   padělání
подшитые бумаги   kartotéka
покупка   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
покупка   pořízení ; nákup ; koupě
полный комплект одежды   vybavení ; výstroj
получатель денег   příjemce platby
получение   přijetí ; recepce
поместье   pozemky
поручитель   ručitel ; garant
порядок   organizace ; uspořádání
посещаемость   účast
посредник   velkoobchodník
потеря   ztráta
пошлина   clo
правительственная премия для поощрения промышленности   prémie ; odměna
преданность   závazek ; věrnost
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложение   návrh
предложение   nabídka
предмет потребления   zboží
предположение   dohad ; odhad
предприниматель   podnikatel
предприятие   podnik ; firma
премия   prémie ; bonus
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
принадлежности   výstroj
продажа   prodej ; odbyt
продукт   produkt
производство   produkce
производство   výroba
производство   výroba
протест   protest
процент   úrok
работодатель   zaměstnavatel
рабочий   pracovník ; pracující
рабочий   pracovník ; dělník
разрешение   licence
расход   náklady ; výdaje
рацион   příděl
рационализация   racionalizace
регистрация   registrace ; zapsání ; zápis
реестр   registr ; soupis
результат   výsledek
репутация фирмы   dobrá pověst ; goodwill
розничный торговец   maloobchodník
руководство   management ; řízení ; vedení
рынок ценных бумаг   burza cenných papírů
сбор   odvod ; daň ; poplatek
скидка   rabat ; sleva
слияние   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
служащий   zaměstnanec
смета   odhadnutí ; ocenění
советник   konzultant ; poradce ; rádce
содержание   grant ; příděl ; kapesné
состояние   bohatství ; majetek ; jmění
союз   svaz ; unie ; sdružení
список   soupis
справочник   seznam ; adresář ; soupis
средство   opce
ссуда   půjčka ; úvěr
субподрядчик   subdodavatel
субсидия   podpora
субсидия   subvence
судовой журнал   deník
счёт   účet
счетоводство   účetnictví
таможенные пошлины   clo
упаковка   obal
упаковка   obal ; balení
утрата   ztráta
участие   podílení se ; účast
учёт   účetnictví
учёт   účetnictví
фактура   faktura ; účet
филиал   filiálka ; pobočka
филиал   pobočka
финансирование   financování
фирма   firma
фонд   nadace
часть   díl ; podíl ; část
часть   kus ; díl ; podíl ; část
чек   šek
шайка   gang ; banda ; skupina ; tlupa
штраф   zástava
этикетка   účet


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.