Russian to Czech<br/> Dictionary of Business

Russian to Czech
Dictionary of Business

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

авторитет   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
адвокат   právní zástupce ; obhájce ; advokát
адвокат   právník ; advokát ; zmocněnec
активы   aktiva ; majetek
акция   akcie
амбиция   touha ; sen ; ambice
анализ   analýza ; rozbor
аналитик   analytik
анкета   dotazník
банкнот   bankovka
буклет   prospekt ; brožura
бухгалтер   účetní
бухгалтерское дело   účetnictví
бюджет   rozpočet
бюрократия   byrokracie
валюта   měna
взносы   poplatek
визитная карточка   vizitka
владелец   majitel ; vlastník
владение   držení ; vlastnictví
внимание   pozornost
водитель   řidič ; šofér
воспоминание   upomínka ; památka
встреча   setkání ; schůzka
встреча   setkání
выгода   výtěžek ; zisk
выкладка   kalkulace ; propočet ; výpočet
выполнение   provedení ; vykonání ; výkon
выручка   výnos ; výtěžek
гарантия   záruka
гонорар   poplatek
график   graf
груз   užitečné zatížení ; náklad
грузовик   nákladní auto
группа   seskupení ; skupina
дебют   zavedení ; uvedení ; debut
девиз   heslo ; motto ; slogan
дело   dílo
дело   úloha ; práce ; úkol
дело   podnikání ; obchod
демпинг   dumping
деньги   peníze
диаграмма   diagram
дивиденд   dividenda
директива   směrnice ; předpis ; pokyn
директор   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
дневник   deník ; diář
доброволец   dobrovolník
договор   smlouva ; pakt
долг   povinnost ; závazek
долг   dluh
доплата   příplatek ; přirážka ; doplatek
доставка   doručení ; dodání ; dodávka
достигать   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
доступ   přístup
доступный   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
доход   příjem
дочерний   dceřiná společnost ; pobočka
забастовка   stávka
задолженность   zadluženost ; závazek
заинтересованное лицо   podílník
закон   zákon
занятие   obchod
запас   zásoba
запас   zásoba
запрет   zákaz
зарплата   odměna ; plat ; mzda
извинение   omluva
изделие   artikl
излишек   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
изобретательность   inovace ; novinka ; vynález
импорт   dovoz
импортер   dovozce ; importér
имущество   majetek ; statek
имущество   majetek ; vlastnictví
инвестирование   investice ; investování
инвестировать   investovat
инвестиция   investice
инспектор   inspektor
инфляция   inflace
ипотека   hypotéka
искусство   zručnost ; dovednost
каникулы   dovolená ; prázdniny
капитал   kapitál
карьера   kariéra
каталог   katalog
квалификация   kvalifikace
киоск   kabina ; stánek ; bouda ; budka
клерк   úředník
клиент   klient
коллега   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
команда   družstvo ; tým ; mužstvo
комитет   komise ; výbor
коммерция   obchod
коммерция   obchod
компаньон   společník
компенсация   kompenzace
конкуренция   konkurence
консультация   konzultace ; porada
контракт   smlouva ; kontrakt
конференция   konference
кооператив   družstvo
кооперация   spolupráce ; součinnost ; kooperace
копия   opis
копия   kopie ; opis
корпорация   korporace
кредит   kredit ; úvěr
купе   oddělení
курс   kurz ; školení
лавка   obchod ; krám
лицензия   povolení ; licence
марка   druh ; značka ; model ; typ
марка   značka ; znak
маркетинг   marketing
материал   materiál ; hmota
мелочь   drobné
мораторий   moratorium
мошенничество   podvod
накладные расходы   režie ; provozní režie
налогообложение   daň ; zdanění
нарекание   stížnost ; obžaloba
недовольство   nářek
недостаток   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
неодобрение   nesouhlas
несостоятельность   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
несостоятельный   insolventní
новичок   začátečník ; nováček
ноша   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
обман   oklamání ; podvod
оборот   obrat
образец   ukázka ; vzorek
общение   komunikace
объект   záměr ; účel ; cíl
ограничение   restrikce ; omezení
ограничение   omezení
ожидание   očekávání
ожидание   očekávání
оклад   výdělek ; příjem
окружение   prostředí
операция   operace
оплата   odměna
оправдание   omluva
оптовая торговля   velkoobchod
опыт   zkušenost
остаток   zůstatek ; reziduum ; zbytek
отделение   odbor ; oddělení ; sekce
отказ   zamítnutí ; odmítnutí
отказ   odmítnutí
отправитель   odesílatel
отпуск   dovolená
отчет   reportáž ; zpráva
офис   kancelář
оценка   cena
пакет   balení ; svazek ; balík
пакет   balík
пароль   heslo
пенсия   důchod ; penze
переговоры   vyjednávání ; jednání
переговоры   vyjednávání ; smlouvání
персонал   zaměstnanci ; personál ; štáb
план   plán
плата   platba
погашение   splacení­ ; splátka
подача   prezentace
подборка   selekce ; výběr
поддержка   podpora ; opora
подкрепление   občerstvení
подпись   podpis
покупатель   zákazník ; klient ; odběratel
покупка   pořízení ; nákup ; koupě
помощь   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
посредник   zprostředkovatel ; prostředník
поставщик   dodavatel
потеря   ztráta
потребитель   spotřebitel ; konzument
потребность   potřeba
починка   oprava
пошлина   clo
право   právo
правоспособность   kapacita ; objem ; obsah
практикант   nováček ; učeň
предельный   termín ; lhůta
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложение   nabídka
предмет потребления   zboží
предприниматель   podnikatel
предприниматель   podnikatelka ; obchodnice
предприятие   podnik ; firma
председатель   generální ředitel ; předseda
преимущество   výhoda
прерогатива   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
прилавок   stánek
приложение   příloha ; dodatek
приложение   příloha
принятие   akceptace ; přijetí
приобретение   dovednost
проблема   problém
продажа   prodej ; odbyt
продукт   produkt
проект   návrh
промышленность   průmysl
пропаганда   propagace ; reklama ; inzerát
профессия   zaměstnání ; povolání
профессия   povolání
профессия   zaměstnání ; práce
процент   úrok
работа   práce
работа   pracoviště
работодатель   zaměstnavatel
рабочая сила   lidská síla ; pracovní síla
рабочий   pracovník
рабочий   pracovník ; pracující
рабочий   pracovník ; dělník
развитие   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
разлад   nesouhlas ; neshoda
разрешение   povolení ; svolení ; dovolení
разрешение   licence
расписка   potvrzení ; stvrzenka
распределение   distribuce
распределение   distribuce
расход   náklady ; výdaje
расценка   tarif ; sazba
ратификация   ratifikace ; schválení ; potvrzení
реклама   reklama
репутация фирмы   dobrá pověst ; goodwill
решение   řešení
руководство   management ; řízení ; vedení
рынок   tržiště
рынок   trh
сверхурочное время   přesčas
сделка   obchod
секция   oddělení ; divize ; oddíl
секция   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
скидка   sleva
скидка   rabat ; sleva
служащий   zaměstnanec
собственник   vlastník ; držitel ; majitel
совет   rada ; koncil
совет   rada
советник   konzultant ; poradce ; rádce
совпадение   souhlas ; shoda
согласие   souhlas
согласие   svolení ; souhlas
согласие   souhlas
согласование   koordinace
соглашение   dohoda
соглашение   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
сообщение   zpráva
сотрудник   partner ; společník ; spolupracovník
спекулянт   spekulant
список избирателей   průzkum ; anketa
спрос   poptávka
среднее   střední hodnota ; průměr
среднее арифметическое   průměr
ссуда   půjčka ; úvěr
стоимость   cena
страховка   pojištění
структура   struktura
счёт   účet
счетовод   účetní
счетоводство   účetnictví
таблица   tabulka
таблица   tabulka
такса   poplatek
телетайп   dálnopis ; telex
телефон   telefon
термин   termín ; pojem
товары   zboží
торговые дела   transakce
транспортная накладная   nákladní list ; konosament
требование   předpoklad ; požadavek
трест   kartel ; trust
труд   práce
трудность   obtížnost
удостоверение   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
удостоверение   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
управление   administrace
управление   management
урожай   výtěžek ; výnos
услуга   obsluha ; služba ; servis
успех   úspěch
уступка   povolení ; koncese
утрата   ztráta
участник   účastník
ученик   učeň
учёт   účetnictví
фактура   faktura ; účet
фамилия   příjmení
филиал   filiálka ; pobočka
фирма   firma
формуляр   formulář ; tiskopis
хозяйство   hospodářství ; ekonomika
цена   cena
ценность   cena ; hodnota
ценность   hodnota ; cena
чек   šek
чиновник   úředník
швейцар   portýr ; vrátný
шеф   vedoucí ; šéf
шоу   show ; přehlídka ; představení
штраф   pokuta
экономика   ekonomie
экономист   ekonom
экспорт   vývoz ; export
экспорт   vývoz ; export
экспортер   exportér ; vývozce
этика   etika
ярлык   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
ярмарка   veletrh


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.