Russian to Czech<br/> Dictionary of Economics

Russian to Czech
Dictionary of Economics

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


N
NASDAQ   NASDAQ
агентство FDA   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
администрация   správa
акцизный чиновник   berní úředník ; výběrčí daní
акционер   akcionář
альтернатива   alternativa
альтернативные издержки   náklady obětované příležitosti
арендная плата   nájemné ; činže
аукцион   dražba
балансовый отчет   rozvaha
баланц   rovnováha
банк   banka
банкнот   bankovka
банковское дело   bankovnictví ; bankéřství
банкомат   bankomat
банкрот   bankrotář ; úpadce
банкротство   bankrot ; úpadek ; krach
бартер   výměnný obchod ; výměna
безработица   nezaměstnanost
безработный   nezaměstnaný
благо   dobro ; dobrota
благополучие   blaho
богатство   bohatství
богатство   zámožnost ; bohatství ; bohatost
брак   manželství
бухгалтерское дело   účetnictví
бюджет   rozpočet
валовой внутренний продукт   hrubý domácí produkt
валюта   měna
верхушка   vrchol ; vrcholek
вес   váha
взнос   úhrada
возвращать   vrátit peníze ; refundovat ; splatit
воздействие   vliv
Всемирная торговая организация   Světová obchodní organizace
выбор   volba ; výběr
выкуп   splácení ; umořování
выручка   výnos ; výtěžek
Генеральное соглашение по тарифам и торговле   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
гипотеза   předpoklad ; hypotéza
глобализация   globalizace
гонорар   honorář ; licenční poplatek
даритель   dárce
действительный   opravdový ; skutečný ; pravý
делить на части   rozdělit ; segmentovat
дело   podnikání ; obchod
денежный   peněžní
деньги   peníze
депонировать   vložit ; uložit
депрессия   krize
дефляция   deflace
дешевый   laciný ; levný
дивиденд   dividenda
долг   dluh
доллар   dolar
доллар   dolar
желание   přání
завод   továrna
задаток   záruka ; záloha ; kauce
задолженность   nedoplatky
заимодавец   věřitel ; půjčovatel
заказ   objednávka
закон   vyhláška ; nařízení ; předpis
закон   zákon
занятие   obchod
запас   rezerva
зарабатывать   vydělat ; vydělávat
зарплата   odměna ; plat ; mzda
затраты   vynaložení ; výdaje ; vydání
значение   smysl ; význam
издержки   náklady
излишек   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
изменение   modifikace ; úprava ; změna
изменчивый   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
именной   jmenovitý ; nominální
иммиграция   imigrace
импорт   dovoz
импортировать   dovážet ; importovat ; dovézt
имущество   majetek ; statek
инвестирование   investice ; investování
инвестировать   investovat
инвестор   investor
ипотека   hypotéka
искусство   zručnost ; dovednost
казна   státní pokladna
капитал   kapitál
капитализм   kapitalismus
кассир   pokladník
катализатор   katalyzátor
квартал   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
квота   kvóta
Кейнс, Джон Мейнард   John Maynard Keynes
количество   množství ; kvantita
коллекция   sbírka ; kolekce
коммерция   obchod
коммерция   obchod
консорциум   konsorcium ; syndikát
копить   uspořit ; šetřit
кредит   kredit ; úvěr
кредитная карточка   kreditní karta
кредитор   věřitel
купить   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
макроэкономика   makroekonomie
макушка   vrcholek
Международный валютный фонд   Mezinárodní měnový fond
мелочь   drobné
микроэкономика   mikroekonomie
нажива   profitovat
наличные деньги   hotové peníze
наличные деньги   hotové peníze
налогообложение   daň ; zdanění
налогоплательщик   daňový poplatník
народ   národ
наука   věda
национализация   znárodnění
начало   počátek
НДС   daň z přidané hodnoty ; DPH
недостаток   nedostatek
неоднородный   heterogenní ; různorodý
нехватка   nedostatek
нужда   chudoba ; nouze
облагать налогом   zdanit
обмен   směna ; výměna
обобщение   generalizace
обременять   zatížit ; zatěžovat
объединение   sjednocení ; unifikace
однородный   stejnorodý ; homogenní
односторонний   jednostranný
оклад   výdělek ; příjem
олигополия   oligopol
Организация американских государств   Organizace amerických států
Организация стран-экспортёров нефти   Organizace zemí vyvážejících ropu
отчёт о прибылях и убытках   výkaz zisku a ztráty
оценивать   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
очень   moc ; velmi ; velice
ощущение   vnímání ; vjem
патент   patent
пенни   cent
переменная величина   proměnná
переоценка   přehodnocení ; revalvace
переработка отходов   recyklace
перерасход   nadprodukce ; nadvýroba
пик   špička
план   plán
плата   platba
платежная ведомость   výplatní listina
платёжный баланс   platební bilance
платить   platit ; zaplatit
повод   motivace ; pohnutka
пожертвование   dar
поместье   pozemky
понятливость   vnímavost
портфолио   portfolio ; portfólio
потеря   ztráta
потребность   potřeba
почва   pozemek
пошлина   clo
правило   pravidlo
правительство   vláda
предмет потребления   zboží
премия   prémie ; bonus
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
примерка   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
природные ресурсы   přírodní zdroj
проблема   problém
прогноз   předpověď ; prognóza
продажа   prodej ; odbyt
продать   prodávat ; prodat
происхождение   původ ; rod
пропаганда   propagace ; reklama ; inzerát
протекционизм   protekcionismus
профессия   zaměstnání ; práce
процент   procento
процент   úrok
прятаться   vyhýbat se ; vyhnout se
Равновесие Нэша   Nashova rovnováha
разделение   segmentace ; rozdělení
разрушать   zruinovat
расписание   program
расписка   potvrzení ; stvrzenka
расход   vydání ; výdaj
расценка   tarif ; sazba
реклама   reklama
руководство   management ; řízení ; vedení
рынок   trh
сбережения   úspory
сведениe   informace ; data
сделка   obchod
Североамериканская зона свободной торговли   NAFTA
скидка   sleva
скидка   rabat ; sleva
смертность   mortalita ; úmrtnost
Смит, Адам   Adam Smith
собственный капитал   jmění
сокровищница   státní pokladna
сомнение   pochybnost ; nejistota ; pochyba
сосредоточенность   koncentrace
спад   recese
спрос   poptávka
средство   opce
ссуда   půjčka ; úvěr
стагфляция   stagflace
стимул   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
столица   hlavní město
страна   země
субсидия   grant
счёт   účet
теория   teorie
теория игр   teorie her
технология   technologie
торговать   obchodovat
требование   nárok
требовать   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
трест   kartel ; trust
труд   práce
удовлетворение   uspokojení
умение   know-how
упаковка   obal
управление   management
урожай   výtěžek ; výnos
уступка   povolení ; koncese
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
утрата   ztráta
фактура   faktura ; účet
Федеральная резервная система   Federální rezervní systém
финансист   finančník
хозяйство   hospodářství ; ekonomika
холдинговая компания   holdingová společnost
ценить   ctít ; respektovat
ценность   hodnota ; cena
центральный банк   centrální banka
часть   segment ; část
чек   šek
чистый   čistý
щит   bilboard
экономика   ekonomie
экономист   ekonom
экономить   spořit ; šetřit ; uspořit
экономический   ekonomický
экономический рост   hospodářský růst
экономия   spoření
экономия   úspornost
экономность   šetrnost
эффективность   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
юриспруденция   jurisprudence ; právnictví ; právní věda


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.