Russian to Czech<br/> Dictionary of Finance

Russian to Czech
Dictionary of Finance

 Russian to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

авторитет   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
агентство   agentura
администратор   opatrovník ; správce
аккредитив   akreditiv
активы   aktiva ; majetek
акционер   akcionář
акция   akcie
алфавитный указатель   rejstřík ; index
альтернатива   alternativa
амортизация   odpis
арбитраж   směnečná arbitráž
арендатор   nájemce
арендодатель   pronajímatel
аудитор   auditor
балансовый отчет   rozvaha
банк   banka
банкнот   bankovka
банковская карта   debetní karta
банковская сберегательная книжка на предъявителя   vkladní knížka
банкомат   bankomat
бартер   výměnný obchod ; výměna
бирка   štítek ; visačka
богатый   bohatý
брокер   makléř
бронировать   rezervovat ; zamluvit
бык   býk
бюро   úřad
валюта   měna
вексель   směnka
венчурный капитал   rizikový kapitál
вечность   věčnost
взнос   úhrada
вмешательство   intervence ; zákrok ; zásah
воздействие   vliv
восхождение   stoupání
впадать   proudit ; téci ; téct
враждебный   nepřátelský
время   čas
время   čas
выбор   volba ; výběr
выражать   vyjádřit ; vyjadřovat
выручка   výnos ; výtěžek
вычислять   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
гарантия   záruka ; ručení
граница   limit ; hranice ; mez
грузовой   komerční
дебет   debet
девальвация   devalvace
денежный рынок   peněžní trh
депозит   depozitář ; sklad
депозит   termínovaný vklad
дешевый   laciný ; levný
диапазон   dosah ; rámec
диверсификация   diverzifikace
дивиденд   dividenda
длинный   dlouhý
длинный   dlouhý
доверенность   zplnomocnění ; plná moc
долг   dluh
должник   dlužník
доход   příjem
евро   euro
Евродоллар   eurodolar
единица   jednotka
ежегодная рента   renta ; anuita ; důchod
задача   úkol
заимодавец   věřitel ; půjčovatel
заинтересованное лицо   podílník
заказ   objednávka
залог   zástava ; záruka
залог   zástava
заметка   poznámka
запасы   inventář
звонить   telefonovat ; volat
излучение   emise ; vysílání ; vyzařování
именной   jmenovitý ; nominální
инвентаризация   inventarizace ; inventura
инвестирование   investice ; investování
инвестиция   investice
интерес   zájem
интернет   Internet ; internet
инфляция   inflace
ипотека   hypotéka
капитал   jistina
карат   karát
категория   kategorie
квота   kvóta
клуб   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
количество   množství
коллекция   sbírka ; kolekce
комбинация   kombinace
комитет   komise ; výbor
конгломерат   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
консервировать   konzervovat
консорциум   konsorcium ; syndikát
кончать   končit ; skončit
кооперация   spolupráce ; součinnost ; kooperace
копия   replika ; duplikát
короткий   krátký
корреляция   korelace
кредитная карточка   kreditní karta
кредитор   věřitel
курс   kurz ; školení
либерализация   deregulace
ликвидация предприятия   likvidace ; vyhlazení
ликвидность   likvidita
ловушка   léčka ; past
медведь   medvěd
местный   lokální ; místní
место   bod
множитель   multiplikátor ; násobitel
надпись   titulek ; nadpis
назвать   nazvat ; pojmenovat
накапливать   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
наличные деньги   hotové peníze
наличные деньги   hotové peníze
направлять   zaměřit ; zacílit
настил   podlaha ; zem
НДС   daň z přidané hodnoty ; DPH
не выполнить своих обязательств   nezaplatit ; nezaplatit dluh ; neplnit ; neplnit závazek
независимость   samostatnost ; nezávislost
нормальное распределение   normální rozdělení
Нью-Йоркская фондовая биржа   New York Stock Exchange
облигация   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
облигация   obligace ; dlužní úpis
обмануть   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
обменивать   vyměnit
обменный курс   devizový kurz
обратимость   směnitelnost ; konvertibilita
объединение   sloučení ; fúze
объект   záměr ; účel ; cíl
ограждение   překážka ; bariéra
ограничивать   omezit ; limitovat ; omezovat
означать   znamenat
окончание   uplynutí
основа   základna ; podklad ; báze
останавить   zastavit
отказ   zamítnutí ; odmítnutí
отменять   anulovat ; odvolat ; zrušit
оценивать   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
оценка   hodnocení ; ocenění ; odhad
оценка   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
ошибка   chyba
пари   sázka
пенсионный фонд   penzijní fond
перенести   nosit ; nést
переоценка   přehodnocení ; revalvace
перестрахование   zajištění
платежеспособность   platební schopnost ; solventnost
платёжный баланс   platební bilance
плательщик   plátce
погашение   splacení­ ; splátka
погашение   odpis
подавлять   potlačovat ; potlačit
подтверждать   potvrdit ; potvrzovat
покидать   opustit ; zanechat
получатель денег   příjemce platby
портфолио   portfolio ; portfólio
поручение   úkol
поручитель   ručitel ; garant
порядок   organizace ; uspořádání
последствие   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
правительственная премия для поощрения промышленности   prémie ; odměna
предлагаемая цена   nabídka ; oferta
предложение   nabídka
предложить   nabídnout ; nabízet
представитель   agent
преимущественное право покупки   předkupní právo
прерывать   přerušit
прибыль   výtěžek ; profit ; zisk
приказ   rozkaz ; příkaz
приказ   příkaz ; rozkaz ; povel
приказать   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
приказывать   nařídit
приобретение   akvizice
проверка   potvrzení ; validace
продолжительность   trvání ; délka
производство   produkce
производство   výroba
пролом   mezera
просить   požádat ; žádat ; poprosit
проспект   prospekt
простой вексель   vlastní směnka
противоположность   protiklad ; opak
процент   úrok
различие   rozdíl
размежевание   ohraničení
разница   rozdíl
разница   rozdíl
разногласие   rozpor
разрыв   přerušení
распределение   distribuce
распределение   distribuce
распространение   rozšiřování ; šíření
рассеивание   rozptýlení
ратификация   ratifikace ; schválení ; potvrzení
репродукция   reprodukce
репутация фирмы   dobrá pověst ; goodwill
риск   nebezpečí ; riziko
рисковать   riskovat
рынок   tržiště
рынок   trh
сбережения   úspory
сборище   ucpání ; zahlcení ; přecpání
скидка   sleva
скидка   rabat ; sleva
слияние   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
случай   případ
смешивать   smíchat ; smísit ; promíchat
событие   událost
сомнение   pochybnost ; nejistota ; pochyba
сопротивление   opozice ; odpor
сопротивление   odpor
сортировать   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
социальный класс   sociální třída
сочетание   kombinování ; mísení ; kombinace
специалист   specialista
сплетение   síť
спрашивать   zeptat ; ptát
среднее   střední hodnota ; průměr
среднее арифметическое   aritmetický průměr
среднеквадратическое отклонение   standardní odchylka
средство   opce
срок давности   limit
ставка рефинансирования   diskontní sazba
стагфляция   stagflace
стирать   smazat ; vymazat
страхование жизни   životní pojištění
страховка   pojištění
торговец   obchodník ; dealer
точка   tečka ; bod
транспортная накладная   nákladní list ; konosament
требовать   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
трест   kartel ; trust
указ   nařízení ; dekret ; výnos
указание   instrukce
употребление   užití ; upotřebení ; užívání ; využití
урожай   výtěžek ; výnos
устный   slovní
утверждение   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
участие   podílení se ; účast
фонд   fond
франк   frank
цель   cíl
часть   kus ; díl ; podíl ; část
часть   jednotka
часть   díl ; podíl ; část
чек   šek
четность   parita
чистый   čistý
штраф   zástava
эластичность   pružnost ; elasticita
эффективность   efektivnost ; účinnost ; výkonnost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.