Spanish to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Spanish to Czech
Dictionary of Statistics

 Spanish to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aire   melodie ; nápěv
alcance   dosah
alcance   dosah ; rámec
aleatorio   náhodný
análisis   analýza ; rozbor
aplazar   odsunout ; odložit ; odkládat
aproximación   odhadnutí ; ocenění
asociación   sdružení ; asociace
atribuir   připsat

C
calculador   počtář ; počítač ; kalkulátor
calcular   odhadovat ; odhadnout
calificación   známka
calificar   klasifikovat ; oznámkovat
capacidad   schopnost
caso   případ
categoría   kategorie
centroide   těžiště
cifra   číslice
clasificar   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
coeficiente   koeficient
colar   filtrovat
complejidad   komplexnost ; složitost
componente   komponenta
componente   prvek ; element
componente   kus ; díl ; podíl ; část
comportar   znamenat
común   normální
conclusión   dedukce
consecuencia   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
contar   očíslovat
correlación   korelace
cuadrado   druhá mocnina ; kvadrát
cuadrado   čtverec
cuadrado   čtvercový
cuadro   tabulka
cualidad   vlastnost ; atribut
curso   běh ; sled

D
datos   informace ; data
deambular   toulat se ; bloudit ; potulovat se
densidad   hustota
desviación   deviace
desviación   odchylka
desviación estándar   standardní odchylka
dibujar   nakreslit ; malovat
diferencia   rozdíl
diferencia   rozdíl
dirigir   zaměřit ; zacílit
discrepancia   rozpor
discusión   hádka ; spor
dispersión   rozptýlení
distinto   nespojitý
distribución   distribuce
distribución   distribuce
distribución binomial   binomické rozdělení
distribución normal   normální rozdělení

E
econometría   ekonometrie
ecuación   rovnice
eficiencia   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
ensayar   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
ensayo   zkoušení ; zkouška
entropía   entropie
equivalencia   rovnocennost ; rovnost
error   chyba
escasez   nedostatek
espectro   spektrum
especulación   spekulace
estadística   statistika
estilo   způsob
estudio   studie
evento   událost
examen   zkouška
examen   zkouška
experimentación   experiment ; pokus
exponente   exponent

F
factor   činitel ; faktor
factor   činitel
fiabilidad   spolehlivost ; bezporuchovost
fila   řada
filtrar   pronikat ; proniknout
filtro   filtr
firmar   ratifikovat
frase   řádek ; řádka
frecuencia   kmitočet ; frekvence
frecuencia   četnost
función   funkce
función   funkce ; účel
funcionar   pracovat ; fungovat

G
gráfica   graf

H
hipótesis   předpoklad ; hypotéza
histograma   histogram
homogeneidad   stejnorodost ; homogennost ; homogenita

I
indicador   indikátor ; ukazatel
indicar   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
índice   poměr
información   informace
información   informace
interacción   vzájemné působení ; interakce
intervalo   interval

L
ley   zákon
línea   linie ; čára

M
marca   znamení ; známka
marca   značka ; znak
margen   kraj ; okraj ; lem
media   střední hodnota ; průměr
media aritmética   aritmetický průměr
media geométrica   geometrický průměr
mediana   střední hodnota ; medián
medio   průměrný
meta   záměr ; účel ; cíl
mezquino   ničemný ; podlý ; zlý
minería de datos   data mining
muestra   ukázka ; vzor
muestreo   vzorkování
múltiple   několikanásobný ; mnohonásobný
múltiplo   násobek

N
nominal   jmenovitý ; nominální
norma   konvence ; pravidlo
normalidad   normalita
número   číslo

O
objetivo   objektivní

P
parámetro   parametr
población   obyvatelstvo ; populace
polinomio   polynom ; mnohočlen
precisión   preciznost ; přesnost
prejuicio   předpojatost ; předsudek
probabilidad   pravděpodobnost
probar   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
proceso estocástico   náhodný proces
prueba   vyzkoušení
puñado   svazek ; shluk

R
regresión   regrese ; návrat
representar   znamenat
reproducción   reprodukce
reproducibilidad   reprodukovatelnost
residual   zbytkový ; reziduální
resistencia   robustnost
resistencia   odpor
respuesta   odpověď
restante   zůstatek ; reziduum ; zbytek
ruido blanco   bílý šum

S
señal   signál
sensibilidad   citlivost
significar   myslit ; zamýšlet
signo   znaménko
simulación   simulace
singularidad   jedinečnost
sumar   sečíst

T
tabla   tabulka
transformación   přeměna
transformación   transformace

U
unidad   jednotka
unidad   jednotka

V
validez   platnost
variabilidad   proměnlivost
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variable aleatoria   náhodná veličina
variación   změna
variante   varianta
varianza   rozptyl


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.