Dicts.info 

Esperanto to Czech dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Czech dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Czech and Czech to Esperanto translations will be listed at once.


akvo voda (f)
amiko; amikino (f) přítel (m); kamarád (m); přítelkyně (f)
amo láska (f)
animalo živočich (m); zvíře (n)
arbo strom (m)
aŭskulti poslouchat
bebo děťátko (n); miminko (n)
ĉevalo kůň
dankon, mi dankas děkuji; děkuji vám; děkuji ti
domo dům (m)
fajro oheň (m)
floro květ (m); květina (f)
fratino sestra (f)
frato bratr (m)
frukto ovoce (n); plod (m)
hundo; virhundo; hundino pes (m); fena (f)
iri jet ('by vehicle'), jít ('by walking')
jes ano; jo
kato; virkato; katino kočka (f); kocour (m)
knabino; fraŭlino; junulino holka (f); děvče (n); dívka (f)
knabo chlapec (m); hoch (m); kluk (m)
legi číst
lernejo škola (f)
libro kniha (f)
manĝaĵo potrava (f); jídlo (n)
mono peníze
ne ne
paco mír (m)
patrino (f) matka (f)
patro otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative)
pomo jablko (n)
saluton ahoj; nazdar
skribi psát
tago den (m)
tempo čas (m)
urbo; civito město (n), velkoměsto (n)
virino; femino žena (f)
viro muž (m); pán (m)
Czech to Esperanto dictionary  |  Learn Czech  |  Czech vocabulary  |  Czech flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.