Dicts.info 

Esperanto to Slovak dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Slovak dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Slovak and Slovak to Esperanto translations will be listed at once.


amo láska (f)
animalo živočích (m); zviera (n)
arbo strom (m)
aŭskulti počúvať
ĉevalo kôň (m)
dankon, mi dankas ďakujem; ďakujeme
domo dom (m)
fajro oheň (m)
floro kvet (m)
fratino sestra (f)
frato brat (m)
frukto ovocie (n)
hundo; virhundo; hundino pes (m); suka (f)
iri ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
jes áno; hej
kato; virkato; katino mačka (f); kocúr (m)
knabino; fraŭlino; junulino dievča (n)
knabo chlapec (m)
legi čítať
lernejo škola (f)
libro kniha (f)
manĝaĵo jedlo (n); strava (f)
mono peniaze
ne nie
paco mier (m)
patrino (f) matka (f)
patro otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m)
pomo jablko (n)
saluton ahoj; servus; dobrý deň
skribi písať
virino; femino žena (f)
viro muž
Slovak to Esperanto dictionary  |  Learn Slovak  |  Slovak vocabulary  |  Slovak flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.