Dicts.info 

Afrikaans to Chinese dictionary

    Look up:      

This Afrikaans to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Afrikaans to Chinese and Chinese to Afrikaans translations will be listed at once.


(formal) vader; informal pa 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
'formal' moeder; 'informal' ma 妈妈
appel 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
baba 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
blom 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
boom 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
broer 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
dag 日 (rì), 天 (tiān)
dankie; baie dankie 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
dier 動物, 动物 (dòngwù)
geld 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
hallo 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
hond 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
huis 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
ja 是 (shì), 對, 对 (duì)
kat#Afrikaans'kat 貓, 猫 (māo)
kos; voedsel 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
lees 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
luister 聽, 听 (tīng)
man 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
meisie 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
nee 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
perd 馬, 马 (mǎ)
seun; jongman 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
skool 學校, 学校 (xuéxiào)
skryf 寫, 写 (xiě)
stad 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
tyd 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
vrede 和平 (hépíng)
vriend (m) vriendin (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
vrou 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
vrug, vrugte 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
vuur 火 (huǒ)
water 水 (shuǐ)
Chinese to Afrikaans dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.