Dicts.info 

Albanian to Lithuanian dictionary

    Look up:      

This Albanian to Lithuanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Albanian to Lithuanian and Lithuanian to Albanian translations will be listed at once.


baba tėvas
burrë; trim vyras (m)
dashuri (f) meilė
dëgjoj, ndëgjoj klausyti
dru (m); pemë (f) medis (m)
ecën eiti
faleminderit; ju falem nderit ačiū
foshnja kūdikis (m)
frutë (m) vaisius (m)
grua; femër moteris (f)
jo ne
kalë arklys; žirgas (m)
libër knyga (f)
lule (f) žiedas (m); gėlė (f)
mace (f) katė (f); katinas (m)
mik (m) draugas
mollë (f) obuolys (m)
motër (f) sesuo
nënë, mëmë motė (f); motina (f)
para pinigai (m)
po taip
qen (m) kalė (f)
qytet miestas
shkollë (f) mokykla (f)
shkruan rašyti
shtëpi namas (n)
tungjatjeta labas, sveikas (italbrac'informal), sveiki (formal)
ushqim (m) maistas (m)
vajzë mergina (f); mergaitė (f)
vëlla brolis (m) (1,2,3)
zjarr (m) ugnis
Lithuanian to Albanian dictionary  |  Learn Lithuanian  |  Lithuanian vocabulary  |  Lithuanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.