Dicts.info 

Armenian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Armenian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Armenian to Chinese and Chinese to Armenian translations will be listed at once.


աղջիկ (aġǰik) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
այո (ayo) (polite), հա (ha) (informal) 是 (shì), 對, 对 (duì)
բարև (barev); ողջույն (oġǰuyn) 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al) 去 (qù)
գրել (grel) 寫, 写 (xiě)
դպրոց 學校, 学校 (xuéxiào)
եղբայր (eġbayr); ախպեր (axper) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
ընկեր (ënker); բարեկամ (barekam) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
ժամանակ (žamanak) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
լսել (lsel) 聽, 听 (tīng)
խաղաղություն (xaġaġut'yun) 和平 (hépíng)
խնձոր (xnjor) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
ծաղիկ (çaġik) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
ծառ (çaṙ) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
կատու (katu) 貓, 猫 (māo)
կարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el) 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
կենդանի (kendani) 動物, 动物 (dòngwù)
կին (kin) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
կրակ (krak); հուր (hur) 火 (huǒ)
հայր (hayr); պապա (papa) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
ձի (ji); նժույգ (nžuyg); երիվար (erivar) 馬, 马 (mǎ)
մամա (mama) 妈妈
մանկիկ (mankik); երեխա (erexa); մանուկ (manuk) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
շնորհակալություն (šnorhakalut’yun); շնորհակալ եմ (šnorhakal em); մերսի (mersi) 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
շուն (šun) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
ոչ (oč); չէ (čē) 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
ուտելիք (utelik'); սնունդ (snund); կերակուր (kerakur) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
պտուղ (ptuġ); միրգ (mirg); բար (bar) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
ջուր (ǰur) 水 (shuǐ)
սեր (ser) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
տղա ('tġa') 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
տղամարդ (tġamard); մարդ (mard) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
տուն (tun) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
փող (poġ); դրամ (dram) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
քաղաք (k'aġak') 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
օր (òr) 日 (rì), 天 (tiān)
Chinese to Armenian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.