Dicts.info 

Azeri to Macedonian dictionary

    Look up:      

This Azeri to Macedonian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Macedonian and Macedonian to Azeri translations will be listed at once.


ağac дрво (n) (d'rvo)
alma јаболко (n) (jábolko)
ana мајката (Majkata)
at коњ (m) (konj)
ata татко (m) (tátko)
bacı сестра (f)
bəli да (da)
çiçək цвет (m) (cvet)
eşq љубов (f) (ljúbov)
ev куќа (f) (kúḱa)
it; köpək куче (n); пес (m) (pes)
kitab книга (f) (kníga)
meyvə плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška)
məktəb училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla)
od; atəş оган (m) (ógan)
pişik мачка (f); мачор (m)
pul пари (pári)
qardaş брат (m) (brat)
salam здраво (zdrávo)
şəhər град (m) (grád)
su вода (vóda)
sülh мир (m) (mir)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam благодарам (blagódaram); фала (fála)
yazmaq пишува (pišuva)
Macedonian to Azeri dictionary  |  Learn Macedonian  |  Macedonian vocabulary  |  Macedonian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.