Dicts.info 

Azeri to Ukrainian dictionary

    Look up:      

This Azeri to Ukrainian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Azeri to Ukrainian and Ukrainian to Azeri translations will be listed at once.


ağac дерево (n) (dérevo)
alma яблуко (n) (jábluko)
ana мати (máty) (f)
at кінь (m) (kin’)
ata батько (m) (bát’ko); отець (m) (otéc’); тато (m) (táto)
bacı сестра (f) (sestrá)
bəli так (tak)
çiçək квітка (f) (kvítka); цвіт (m) (cvit)
dost друг (m) (druh); приятель (m) (pryjátel’)
eşq любов (f) (ljubóv); кохання (n) (koxánnja)
ev дім (m) (dim); хата (f) (xáta)
heyvan тваринa (f) (tvarýna); звір (m) (zvir)
it; köpək собака (m); (m) (pes)
kitab книжка (f) (knýžka); книга (f) (knýha)
meyvə плід (m) (plid); фрукт (m) (frukt)
məktəb школа (f) (škóla)
od; atəş вогонь (m) (vohón’)
oğlan хлопець (m) (xlópec'); хлопчик (m) (xlópčyk)
pişik кіт (m) (kit); кішка (f) (kíška)
pul гроші (m)
qadın жінка (f) (žínka)
qardaş брат (m) (brat)
qız дівчина (f) (divčýna)
salam привіт (pryvít); добрий день (dobrýj den')
şəhər місто (n) (místo)
sülh мир (m) (myr)
təşəkkür; sağ ol; təşəkkür edirəm; çox razıyam дякую (djákuju); спасибi (spasýbi)
yazmaq писати (pysáty)
yox ні (ni)
Ukrainian to Azeri dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.