Dicts.info 

Chinese to Albanian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Albanian and Albanian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) jo
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) tungjatjeta
去 (qù) ecën
和平 (hépíng) paqe (f)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) vëlla
城市 (chéngshì), 城 (chéng) qytet
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) vajzë
妈妈 nënë, mëmë
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) grua; femër
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) foshnja
學校, 学校 (xuéxiào) shkollë (f)
寫, 写 (xiě) shkruan
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) dashuri (f)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) shtëpi
是 (shì), 對, 对 (duì) po
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) mik (m)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) dru (m); pemë (f)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) frutë (m)
火 (huǒ) zjarr (m)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) baba
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) qen (m)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) burrë; trim
聽, 听 (tīng) dëgjoj, ndëgjoj
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) lule (f)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) mollë (f)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) faleminderit; ju falem nderit
貓, 猫 (māo) mace (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) para
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) ushqim (m)
馬, 马 (mǎ) kalë
Albanian to Chinese dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.