Dicts.info 

Chinese to Catalan dictionary

    Look up:      

This Chinese to Catalan dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Catalan and Catalan to Chinese translations will be listed at once.


你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) hola
動物, 动物 (dòngwù) animal (m)
去 (qù) anar
和平 (hépíng) pau (f)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) germà (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) ciutat (f)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) noia (f); nena (f); xiqueta; al·lota (f)
妈妈 mare
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) dona (f)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) nadó (m)
學校, 学校 (xuéxiào) escola (f)
寫, 写 (xiě) escriure
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) amor (m)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) casa (f)
日 (rì), 天 (tiān) dia (m); jorn (m)
是 (shì), 對, 对 (duì)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) temps (m)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) amic (m), amiga (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) arbre (m)
水 (shuǐ) aigua (f)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) fruit#Catalan'fruit (m)
火 (huǒ) foc (m)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) pare (m)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) gos; ca (m)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) home (m)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) noi (m), al·lot (m), xiquet (m), xic (m), xicot (m)
聽, 听 (tīng) escoltar
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) flor (f)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) poma (f)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) gràcies, moltes gràcies, mercès
讀, 读 (dú), 看 (kàn) llegir
貓, 猫 (māo) gat (m); gata (f); (m) mixa (f); (m) moixa (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) diner (m)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) menjar (m); aliment (m)
馬, 马 (mǎ) cavall (m)
Catalan to Chinese dictionary  |  Learn Catalan  |  Catalan vocabulary  |  Catalan flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.