Dicts.info 

Chinese to Georgian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Georgian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Georgian and Georgian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) არ (ar); არა (ara)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) გამარჯობა (gamardžoba)
動物, 动物 (dòngwù) ცხოველი (c'xoveli)
去 (qù) სვლა
和平 (hépíng) მშვიდობა (mšvidoba)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) ძმა (jma)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) ქალაქი (didi k‘alak‘i)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) გოგო (gogo)
妈妈 დედა (deda)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) ქალი (kali)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) ბალღი (balḡi); ჩვილი (č'vili)
學校, 学校 (xuéxiào) სკოლა (skola)
寫, 写 (xiě) წერა (ts‘era)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) სახლი (saxli)
日 (rì), 天 (tiān) დღე (dḡe)
是 (shì), 對, 对 (duì) დიახ (diax); კი (ki); ჰო (ho); ხო (xo)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) დრო (dro)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) მეგობარი (megobari)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) ხე (xe)
水 (shuǐ) წყალი (cqali)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) ხილი (xili) (p), ნაყოფი (naq‘op‘i)
火 (huǒ) ცეცხლი (c'ec'xli); ალი (ali)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) მამა (mama)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) ძაღლი (jağli)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) კაცი (katsi)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) ბიჭი (bičʻi)
聽, 听 (tīng) მოსმენა (mosmena)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) ყვავილი (q'vavili)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) ვაშლი (vašli)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) მადლობთ (madlobt); გმადლობთ (gmadlobt)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) კითხვა (kit‘xva)
貓, 猫 (māo) კატა (kata)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) ფული (p'uli)
馬, 马 (mǎ) ცხენი (cxeni); ჰუნე (hune)
Georgian to Chinese dictionary  |  Learn Georgian  |  Georgian vocabulary  |  Georgian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.