Dicts.info 

Chinese to Hebrew dictionary

    Look up:      

This Chinese to Hebrew dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Hebrew and Hebrew to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) לא (lo)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) שלום (shalóm); שלום עליכם (shalóm aléikhem)
動物, 动物 (dòngwù) בעל חיים (m) (ba`al khayim)
去 (qù) הלך (halákh); נסע (nasá); טס (tas)
和平 (hépíng) שלום (m) (shalom)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) אח (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) עיר (f) (‘yr)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) ילדה (f) (yaldá); נערה (f) (na'ará)
妈妈 אם'אֵם (em), אמא (imma) (f)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) אישה (f) (ishá)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) תינוק (m) (tinoq); תינוקת (f) (tinoqet)
學校, 学校 (xuéxiào) בית ספר (m) (bet-séfer)
寫, 写 (xiě) כתב (katáv)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) אהבה (f) (ahavá)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) בית (m) (báyit); בתים (batím)
日 (rì), 天 (tiān) יממה (yemama) (f); יום (yom) (m)
是 (shì), 對, 对 (duì) כן (ken)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) זמן (m) (zman)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) ידיד (m) (yadíd); יָדִיד (m) (yadíd)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) עץ'עֵץ (‛ēts) (m)
水 (shuǐ) מים (m)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) פרי (perí) (m), פירות (peyrót) (m) '(collective)'
火 (huǒ) אש (f)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) אב (m)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) כלב (kélev) (m)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) אדם (m) (adam); גבר (gever); איש (m) (ish)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) ילד ('yéled') (m) (child), נער ('na'ár') (teens or twenties), בחור ('bakhúr') (m) (teens or twenties)
聽, 听 (tīng) הקשיב (hikshív); האזין (he'ezín)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) פרח (m) (perákh)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) תפוח (m)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) תודה (todá)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) קרוא (kára’a)
貓, 猫 (māo) חתול'חָתוּל (khatul) (m), חתולה (khatula) (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) כסף (m) (késef)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) אכל (m) (ókhel); מזון (m) (mazón)
馬, 马 (mǎ) סוס (m)
Hebrew to Chinese dictionary  |  Learn Hebrew  |  Hebrew vocabulary  |  Hebrew flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.