Dicts.info 

Chinese to Hungarian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Hungarian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Hungarian and Hungarian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) nem
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) szia; sziasztok; szervusztok
動物, 动物 (dòngwù) állat
去 (qù) megy
和平 (hépíng) béke
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) fivér; báty
城市 (chéngshì), 城 (chéng) város
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) lány
妈妈 anya
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) nő; asszony
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) csecsemő
學校, 学校 (xuéxiào) iskola
寫, 写 (xiě) ír
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) szerelem
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) ház
日 (rì), 天 (tiān) nap
是 (shì), 對, 对 (duì) igen
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) idő
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) barát
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) fa
水 (shuǐ) víz
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) gyümölcs
火 (huǒ) tűz
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) apa
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) kutya; eb
男人 (nánrén), 男的 (nánde) férfi
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) fiú, csávó (slang), srác (informal)
聽, 听 (tīng) hallgat; figyel
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) virág
蘋果, 苹果 (píngguǒ) alma
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) köszönöm; köszönjük
讀, 读 (dú), 看 (kàn) olvas; elolvas
貓, 猫 (māo) macska; kandúr (m); cica
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) pénz; fizetőeszköz
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) étel; ennivaló; élelmiszer
馬, 马 (mǎ)
Hungarian to Chinese dictionary  |  Learn Hungarian  |  Hungarian vocabulary  |  Hungarian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.