Dicts.info 

Chinese to Macedonian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Macedonian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Macedonian and Macedonian to Chinese translations will be listed at once.


你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) здраво (zdrávo)
去 (qù) оди (ódi)
和平 (hépíng) мир (m) (mir)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) брат (m) (brat)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) град (m) (grád)
妈妈 мајката (Majkata)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) бебе (n) (bébe); детенце (n) (détence); мало (n) (málo)
學校, 学校 (xuéxiào) училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla)
寫, 写 (xiě) пишува (pišuva)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) љубов (f) (ljúbov)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) куќа (f) (kúḱa)
是 (shì), 對, 对 (duì) да (da)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) време (n) (vréme)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) дрво (n) (d'rvo)
水 (shuǐ) вода (vóda)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška)
火 (huǒ) оган (m) (ógan)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) татко (m) (tátko)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) куче (n); пес (m) (pes)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) маж (m) (maž); човек (m) (čóvek)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) цвет (m) (cvet)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) јаболко (n) (jábolko)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) благодарам (blagódaram); фала (fála)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) чита (čitá)
貓, 猫 (māo) мачка (f); мачор (m)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) пари (pári)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) храна (f) (hrána)
馬, 马 (mǎ) коњ (m) (konj)
Macedonian to Chinese dictionary  |  Learn Macedonian  |  Macedonian vocabulary  |  Macedonian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.