Dicts.info 

Chinese to Norwegian Bokmal dictionary

    Look up:      

This Chinese to Norwegian Bokmal dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Norwegian Bokmal and Norwegian Bokmal to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) nei
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) hallo; hei; god dag; halla; heisann
動物, 动物 (dòngwù) dyr
去 (qù) reise; fare; dra
和平 (hépíng) fred (m)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) bror (m)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) by
妈妈 mor; mamma; moder
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) kvinne; dame
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) spebarn (n)
學校, 学校 (xuéxiào) skole (m)
寫, 写 (xiě) skrive
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) kjærlighet (m)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) hus (n)
日 (rì), 天 (tiān) dag (m); døgn (n)
是 (shì), 對, 对 (duì) ja
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) tid (m)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) venn (m); venninne (f)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) tre (n)
水 (shuǐ) vann (n)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) frukt (m)
火 (huǒ) ild (m)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) far; pappa; fader
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) hund (m); bikkje (f)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) mann (m)
聽, 听 (tīng) lytte
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) blomst (m)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) eple (n)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) takk
讀, 读 (dú), 看 (kàn) lese
貓, 猫 (māo) huskatt (m); katt (m); katte (f)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) penger
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) mat (m); føde (m); næring (m)
馬, 马 (mǎ) hest (m)
Norwegian Bokmal to Chinese dictionary  |  Learn Norwegian Bokmal  |  Norwegian Bokmal vocabulary  |  Norwegian Bokmal flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.