Dicts.info 

Chinese to Russian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Russian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Russian and Russian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) нет (net)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) привет (privét); здорово (zdoróvo); здравствуйте (zdrávstvuyte); добрый день (dóbryj den’)
動物, 动物 (dòngwù) животное (n) (živótnoje); зверь (m) (zver’); тварь (f) (tvar'); скотина (f) (skotína)
去 (qù) ходить
和平 (hépíng) мир (m) (mir)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) брат (m) (brat)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) город (m) (górod); (m) (centr)сити (m) (síti)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) девушка (f) (dévuška); девочка (f) (dévočka); девчонка (f) (devčónka)
妈妈 мать (f) (mat’)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) женщина (f) (žénščina)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) младенец (m) (mladénec); малыш (m) (malýš); ребёнок (m) (rebjónok); дитя (n) (ditjá); малютка (f) (maljútka); крошка (f) (króška)
學校, 学校 (xuéxiào) школа (f) (škóla)
寫, 写 (xiě) писать (pisát’); написать (napisát’)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) любовь (f) (ljubóv’)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) дом (m) (dom)
日 (rì), 天 (tiān) сутки (sútki) (p), день (den’) (m)
是 (shì), 對, 对 (duì) да (da)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) время (n) (vrémja)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) друг (m) (drug); подруга (f) (podrúga); приятель (m) (prijátel’); приятельница (f) (prijátel’nitsa)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) дерево (n) (dérevo)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) плод (m) (plod); фрукт (m) (frukt); фрукты (frúkty)
火 (huǒ) огонь (m) (ogón’)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) отец (m) (otéc); папа (m) (pápa); батя (m) (bátja); батюшка (m) (bátjuška)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) собака (f) (sobáka); пёс (m) (pjos); псина (f) (psína)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) мужчина (m) (mužčína)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) мальчик (m) (mál’čik); юноша (m) (júnoša); парень (m) (páren’); подросток (m) (podróstok); пацан (m) (pacán)
聽, 听 (tīng) слушать (slúšat’)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) цветок (m) (cvětók); цветы (cvětý)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) яблоко (n) (jábloko)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) спасибо (spasíbo); благодарить (blagodarjú)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) читать (čitát’); прочитать (pročitát’)
貓, 猫 (māo) кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) деньги (dén’gi)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) еда (f) (jedá); пища (f) (píšča); питание (n) (pitánije); корм (m) (korm)
馬, 马 (mǎ) лошадь (f) (lóšad’); конь (m) (kon’)
Russian to Chinese dictionary  |  Learn Russian  |  Russian vocabulary  |  Russian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.