Dicts.info 

Chinese to Slovak dictionary

    Look up:      

This Chinese to Slovak dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Slovak and Slovak to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) nie
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) ahoj; servus; dobrý deň
動物, 动物 (dòngwù) živočích (m); zviera (n)
去 (qù) ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
和平 (hépíng) mier (m)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) brat (m)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) dievča (n)
妈妈 matka (f)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) žena (f)
學校, 学校 (xuéxiào) škola (f)
寫, 写 (xiě) písať
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) láska (f)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) dom (m)
是 (shì), 對, 对 (duì) áno; hej
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) strom (m)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) ovocie (n)
火 (huǒ) oheň (m)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) pes (m); suka (f)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) muž
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) chlapec (m)
聽, 听 (tīng) počúvať
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) kvet (m)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) jablko (n)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) ďakujem; ďakujeme
讀, 读 (dú), 看 (kàn) čítať
貓, 猫 (māo) mačka (f); kocúr (m)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) peniaze
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) jedlo (n); strava (f)
馬, 马 (mǎ) kôň (m)
Slovak to Chinese dictionary  |  Learn Slovak  |  Slovak vocabulary  |  Slovak flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.