Dicts.info 

Chinese to Tamil dictionary

    Look up:      

This Chinese to Tamil dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Tamil and Tamil to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) இல்லை (illai)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) வணக்கம் (vanakkam)
動物, 动物 (dòngwù) விலங்கு
去 (qù) செல்; போ
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) சகோதரன் (čakōtaraṉ)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) நகரம்
妈妈 அம்மா (ammā)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) பெண் (peṇ)
學校, 学校 (xuéxiào) பள்ளி (paḷḷi)
寫, 写 (xiě) எழுத்து (ezhuttu)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) காதல் (Kadhal)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) வீடு (veedu)
是 (shì), 對, 对 (duì) ஆமாம் (āmām)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) நண்பன் (naNban), தோழன் (tOzhan)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) மரம் (maram)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) பலம் (palam)
火 (huǒ) நெருப்பு (noruppu)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) (tandhai, appan)அத்தன் (aththan)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) நாய் (naay)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) ஆண் (āṇ)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) பய்யன் (payyaṉ)
聽, 听 (tīng) கேள் (kEL)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) மலர் (malar), பூ (pū)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) ஆப்பழம் (aappazham)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) நன்றி (nandri)
貓, 猫 (māo) பூனை (pūṉai)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) பணம் (paṇam)
馬, 马 (mǎ) குதிரை (kutirai)
Tamil to Chinese dictionary  |  Learn Tamil  |  Tamil vocabulary  |  Tamil flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.