Dicts.info 

Chinese to Turkish dictionary

    Look up:      

This Chinese to Turkish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Turkish and Turkish to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) hayır; ııh
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) merhaba
動物, 动物 (dòngwù) hayvan
去 (qù) gitmek
和平 (hépíng) barış; sulh
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) erkek kardeş; kardeş; birader
城市 (chéngshì), 城 (chéng) kent; şehir
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) kız
妈妈 anne
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) kadın
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) bebek
學校, 学校 (xuéxiào) okul
寫, 写 (xiě) yazmak
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) sevgi; aşk
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) ev; hane
日 (rì), 天 (tiān) gün
是 (shì), 對, 对 (duì) evet
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) zaman
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) arkadaş; dost; ahbab
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) ağaç
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) meyve
火 (huǒ) ateş
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) baba; ata
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) köpek; it
男人 (nánrén), 男的 (nánde) adam; erkek
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) oğlan
聽, 听 (tīng) dinlemek
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) çiçek
蘋果, 苹果 (píngguǒ) elma
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) teşekkür ederim; mersi; teşekkürler
讀, 读 (dú), 看 (kàn) okumak
貓, 猫 (māo) kedi; pisi
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) para
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) yiyecek; yemek; besin; aş
馬, 马 (mǎ) at; beygir
Turkish to Chinese dictionary  |  Learn Turkish  |  Turkish vocabulary  |  Turkish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.