Dicts.info 

Chinese to Ukrainian dictionary

    Look up:      

This Chinese to Ukrainian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Ukrainian and Ukrainian to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) ні (ni)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) привіт (pryvít); добрий день (dobrýj den')
動物, 动物 (dòngwù) тваринa (f) (tvarýna); звір (m) (zvir)
去 (qù) ходити
和平 (hépíng) мир (m) (myr)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) брат (m) (brat)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) місто (n) (místo)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) дівчина (f) (divčýna)
妈妈 мати (máty) (f)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) жінка (f) (žínka)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) дитина (f) (dytýna); лялька (f) (ljál'ka); немовля (n) (nemovljá)
學校, 学校 (xuéxiào) школа (f) (škóla)
寫, 写 (xiě) писати (pysáty)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) любов (f) (ljubóv); кохання (n) (koxánnja)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) дім (m) (dim); хата (f) (xáta)
日 (rì), 天 (tiān) день (den')
是 (shì), 對, 对 (duì) так (tak)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) час (m) (čas)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) друг (m) (druh); приятель (m) (pryjátel’)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) дерево (n) (dérevo)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) плід (m) (plid); фрукт (m) (frukt)
火 (huǒ) вогонь (m) (vohón’)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) батько (m) (bát’ko); отець (m) (otéc’); тато (m) (táto)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) собака (m); (m) (pes)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) чоловік (m) (čolovík)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) хлопець (m) (xlópec'); хлопчик (m) (xlópčyk)
聽, 听 (tīng) слухати (slúxaty)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) квітка (f) (kvítka); цвіт (m) (cvit)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) яблуко (n) (jábluko)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) дякую (djákuju); спасибi (spasýbi)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) читати (čytáty)
貓, 猫 (māo) кіт (m) (kit); кішка (f) (kíška)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) гроші (m)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) їжа (f) (jíža); харчування (n) (xarčuvánnja)
馬, 马 (mǎ) кінь (m) (kin’)
Ukrainian to Chinese dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.