Dicts.info 

Chinese to Urdu dictionary

    Look up:      

This Chinese to Urdu dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Urdu and Urdu to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) نہیں (nahī̃); جی نہیں (jī nahī̃)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) سلام (salām); نمستے (namasté); نمسکار (namaskār)
動物, 动物 (dòngwù) حیوان (m) (haivān); جانور (m) (jānvar)
去 (qù) جانا (jānā)
和平 (hépíng) امن (m) (aman)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) بھائی (m) (bhāī); بھراتا (m) (bhrātā)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) شہر (m) (śahr)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) لڑکی (f) (laṛkī)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) عورت (f) ('aurat); ستری (f) (strī)
嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa) بچہ (m) (baccā)
學校, 学校 (xuéxiào) سکول (m) (skūl); اسکول (m) (iskūl)
寫, 写 (xiě) لکھنا (likhnā)
戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài) محبت (f) (muhabbat); عشق (m) ('išq); پیار (m) (pyār); پریم (m) (prem)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) گھر (m) (ghar)
日 (rì), 天 (tiān) دن (m) (din)
是 (shì), 對, 对 (duì) ہاں (hā̃); جی (jī); جی ہاں (jī hā̃)
時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng) وقت (m) (vaqt)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) دوست; (m)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) پیڑ (m) (peṛ)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) پھل (m) (phal)
火 (huǒ) آگ (f) (āg); آتش (f)
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) پتا (m) (pitā); والد (m) (vālid); باپ (m) (bāp); پدر (m) (pidar)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) کتا (m) (kuttā); کلب (kalb); سگ (m) (sag)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) آدمی (m) (ādmī); مرد (m) (mard); پرش (m) (puruṣ)
男孩 (nánhái), 少年 (shàonián) لڑکا (m) (laṛkā)
聽, 听 (tīng) سننا (sunnā)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) پھول (m) (phūl)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) سیب (m) (seb)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) دھنیہ واد (dhanya-vād); شکریہ (śukriyā); نوازش (nevāziś)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) پڑھنا (paṛhnā)
貓, 猫 (māo) بلی (f) (billī)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) مال (m) (māl); پیسا (m) (paisā)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) کھانا (m) (khānā)
馬, 马 (mǎ) گھوڑا (m) (ghoṛā)
Urdu to Chinese dictionary  |  Learn Urdu  |  Urdu vocabulary  |  Urdu flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.