Dicts.info 

Chinese to Yiddish dictionary

    Look up:      

This Chinese to Yiddish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Chinese to Yiddish and Yiddish to Chinese translations will be listed at once.


不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu) ניין (neyn)
你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo) שלום־עליכם (sholem-aleykhem); גוט־מאָרגן (gut-morgn)
哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi) ברודער (m) (bruder)
城市 (chéngshì), 城 (chéng) שטאט (f)
女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér) מיידל (n); מיידלעך (meydlekh, mejdlech)
妈妈 מאַמע (f) (mame)
婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde) פֿרוי (f) (froy, froj)
學校, 学校 (xuéxiào) שולע (f) (shule); שול (f) (shul)
寫, 写 (xiě) שרײַבן (shraybn)
房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi) הויז (n) (hoyz)
日 (rì), 天 (tiān) טאָג (m) (tog)
是 (shì), 對, 对 (duì) יאָ (yo)
朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén) פֿרײַנד (m) (fraynd, frajnd); פֿרײַנדין (f) (frayndin, frajndin)
樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù) בוים (boym)
水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi) פֿרוכט (frukht) (n), אויפּס (oyps) (n)
火 (huǒ) פייער; פֿײַער
父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē) פֿאָטער (m) (foter); טאַטע (m) (tate)
狗 (gǒu), 犬 (quǎn) הונט (m) (hunt); הינט (hint)
男人 (nánrén), 男的 (nánde) מאַן (m) (man); מענער (mener)
花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì) בלום (f) (blum); קווייט (m) (kveyt, kwejt)
蘋果, 苹果 (píngguǒ) עפּל (m) (epl)
謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ) אַ דאַנק (a dank); אַ דאַנק דיר (a dank dir)
讀, 读 (dú), 看 (kàn) לייענען (leyenen)
貓, 猫 (māo) קאַץ (kats) (f), קעץ (kets) (p), קאָטער (koter) (m), קאָטערס (koters) (p)
錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì) געלט (n) (gelt)
食物 (shíwù), 食品 (shípǐn) עסן (n) (esn)
馬, 马 (mǎ) פֿערד (n) (ferd)
Yiddish to Chinese dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.