Dicts.info 

Czech to Macedonian dictionary

    Look up:      

This Czech to Macedonian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Czech to Macedonian and Macedonian to Czech translations will be listed at once.


ahoj; nazdar здраво (zdrávo)
ano; jo да (da)
bratr (m) брат (m) (brat)
čas (m) време (n) (vréme)
číst чита (čitá)
děkuji; děkuji vám; děkuji ti благодарам (blagódaram); фала (fála)
děťátko (n); miminko (n) бебе (n) (bébe); детенце (n) (détence); мало (n) (málo)
dům (m) куќа (f) (kúḱa)
jablko (n) јаболко (n) (jábolko)
jet ('by vehicle'), jít ('by walking') оди (ódi)
kniha (f) книга (f) (kníga)
kočka (f); kocour (m) мачка (f); мачор (m)
kůň коњ (m) (konj)
květ (m); květina (f) цвет (m) (cvet)
láska (f) љубов (f) (ljúbov)
matka (f) мајката (Majkata)
město (n), velkoměsto (n) град (m) (grád)
mír (m) мир (m) (mir)
muž (m); pán (m) маж (m) (maž); човек (m) (čóvek)
oheň (m) оган (m) (ógan)
otec, táta, tatínek, taťka, fotr (m) (pejorative) татко (m) (tátko)
ovoce (n); plod (m) плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška)
peníze пари (pári)
pes (m); fena (f) куче (n); пес (m) (pes)
potrava (f); jídlo (n) храна (f) (hrána)
psát пишува (pišuva)
sestra (f) сестра (f)
škola (f) училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla)
strom (m) дрво (n) (d'rvo)
voda (f) вода (vóda)
Macedonian to Czech dictionary  |  Learn Macedonian  |  Macedonian vocabulary  |  Macedonian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.