Dicts.info 

Esperanto to Albanian dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Albanian and Albanian to Esperanto translations will be listed at once.


amiko; amikino (f) mik (m)
amo dashuri (f)
arbo dru (m); pemë (f)
aŭskulti dëgjoj, ndëgjoj
bebo foshnja
ĉevalo kalë
dankon, mi dankas faleminderit; ju falem nderit
domo shtëpi
fajro zjarr (m)
floro lule (f)
fratino motër (f)
frato vëlla
frukto frutë (m)
hundo; virhundo; hundino qen (m)
iri ecën
jes po
kato; virkato; katino mace (f)
knabino; fraŭlino; junulino vajzë
lernejo shkollë (f)
libro libër
manĝaĵo ushqim (m)
mono para
ne jo
paco paqe (f)
patrino (f) nënë, mëmë
patro baba
pomo mollë (f)
saluton tungjatjeta
skribi shkruan
urbo; civito qytet
virino; femino grua; femër
viro burrë; trim
Albanian to Esperanto dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.