Dicts.info 

Esperanto to Chinese dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Chinese and Chinese to Esperanto translations will be listed at once.


akvo 水 (shuǐ)
amiko; amikino (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
amo 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
animalo 動物, 动物 (dòngwù)
arbo 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
aŭskulti 聽, 听 (tīng)
bebo 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
ĉevalo 馬, 马 (mǎ)
dankon, mi dankas 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
domo 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
fajro 火 (huǒ)
floro 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
frato 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
frukto 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
hundo; virhundo; hundino 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
iri 去 (qù)
jes 是 (shì), 對, 对 (duì)
kato; virkato; katino 貓, 猫 (māo)
knabino; fraŭlino; junulino 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
knabo 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
legi 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
lernejo 學校, 学校 (xuéxiào)
manĝaĵo 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
mono 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
ne 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
paco 和平 (hépíng)
patrino (f) 妈妈
patro 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
pomo 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
saluton 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
skribi 寫, 写 (xiě)
tago 日 (rì), 天 (tiān)
tempo 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
urbo; civito 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
virino; femino 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
viro 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
Chinese to Esperanto dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.