Dicts.info 

Esperanto to Polish dictionary

    Look up:      

This Esperanto to Polish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Esperanto to Polish and Polish to Esperanto translations will be listed at once.


amiko; amikino (f) przyjaciel (m); przyjaciółka (f)
amo miłość (f)
animalo zwierzę (n)
arbo drzewo (n)
aŭskulti słuchać
bebo niemowlę (n); niemowlak (m); maluch (m)
ĉevalo koń (m); klacz (f)
dankon, mi dankas dziękuję
domo dom (m)
fajro ogień (m)
floro kwiat (m)
fratino siostra (f)
frato brat (m)
frukto owoc (m)
hundo; virhundo; hundino pies (m); suka (f)
iri iść, chodzić, jechać ('by vehicle')
jes tak; no
kato; virkato; katino kot (m); kotka (f); kocur (m); kocica (f); kotek (m)
knabino; fraŭlino; junulino dziewczyna (f)
knabo chłopiec (m); chłopak (m)
legi czytać
lernejo szkoła (f)
libro książka (f); księga (f)
manĝaĵo jedzenie (n), pożywienie (n)
mono pieniądz (m); pieniądze
ne nie
paco pokój (m)
patrino (f) matka (f); mama (f)
patro ojciec (m)
pomo jabłko (n)
saluton cześć (informal), witaj, witajcie, witam (more formal), dzień dobry (formal)
skribi pisać; napisać
tago dzień (m); doba (f)
tempo czas (m)
urbo; civito miasto (n)
virino; femino kobieta (f)
viro mężczyzna (m); pan (m); człowiek (m)
Polish to Esperanto dictionary  |  Learn Polish  |  Polish vocabulary  |  Polish flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.