Dicts.info 

Estonian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Estonian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Estonian to Chinese and Chinese to Estonian translations will be listed at once.


aeg 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
aitäh; aitüma 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
armastus 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
beebi 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
ei 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
ema 妈妈
hobune 馬, 马 (mǎ)
isa 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
kass 貓, 猫 (māo)
kirjutama 寫, 写 (xiě)
koer; peni 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
kool 學校, 学校 (xuéxiào)
kuulama, tähele panema 聽, 听 (tīng)
lill 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
linn 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
loom 動物, 动物 (dòngwù)
lugema; vaata 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
maja; hoone 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
mees; meesterahvas 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
minema 去 (qù)
naine 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
ööpäev; päev 日 (rì), 天 (tiān)
õun 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
poiss 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
puu 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
puuvili 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
raha 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
sõber 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
tere; hei 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
tüdruk; plika 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
tuli 火 (huǒ)
vend; veli 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
vesi 水 (shuǐ)
Chinese to Estonian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.