Dicts.info 

Finnish to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Finnish to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Finnish to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Finnish translations will be listed at once.


aika àm (m)
äiti màthair (f)
eläin beathach (m), ainmhidh (m)
hedelmä meas (m), toradh (m)
hevonen each
isä athair (m)
kaupunki baile mòr (m), dùn (m)
kiitos tapadh leat; tapadh leibh; taing
kirja leabhar (m)
kissa cat (m)
koira cù (m), madadh (m)
koulu sgoil (f)
kukka dìthean (m); flùr (m)
kuunnella èisd; èist
lukea leugh
mies fear (m); duine (m)
nainen bean (f); boireannach (m)
omena ubhal (m)
päivä; vuorokausi latha (m)
poika (m) balach (m); balachan (m); gille (m)
puu craobh (f)
raha airgead (m); airgiod (m)
rauha sìth (f)
romantiikka, lempi (physical or poetic), rakkaus rùn (m)
ruoka; ravinto biadh (m)
sisko; sisar piuthar (f)
talo taigh (m)
terve; moi; hei; moikka halò; latha math; hòigh
tuli teine (m)
tyttö caileag (f); nighean (f); nighneag
vauva, imeväinen ('not older than two years'), pikkulapsi ('up to 5-6 years') leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
veli bràthair (m)
ystäväinen caraid (m); bancharaid (f)
Scottish Gaelic to Finnish dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.