Dicts.info 

Hebrew to Chinese dictionary

    Look up:      

This Hebrew to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Hebrew to Chinese and Chinese to Hebrew translations will be listed at once.


אב (m) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
אדם (m) (adam); גבר (gever); איש (m) (ish) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
אהבה (f) (ahavá) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
אח (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
אישה (f) (ishá) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
אכל (m) (ókhel); מזון (m) (mazón) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
אם'אֵם (em), אמא (imma) (f) 妈妈
אש (f) 火 (huǒ)
בית (m) (báyit); בתים (batím) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
בית ספר (m) (bet-séfer) 學校, 学校 (xuéxiào)
בעל חיים (m) (ba`al khayim) 動物, 动物 (dòngwù)
הלך (halákh); נסע (nasá); טס (tas) 去 (qù)
הקשיב (hikshív); האזין (he'ezín) 聽, 听 (tīng)
זמן (m) (zman) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
חתול'חָתוּל (khatul) (m), חתולה (khatula) (f) 貓, 猫 (māo)
ידיד (m) (yadíd); יָדִיד (m) (yadíd) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
ילד ('yéled') (m) (child), נער ('na'ár') (teens or twenties), בחור ('bakhúr') (m) (teens or twenties) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
ילדה (f) (yaldá); נערה (f) (na'ará) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
יממה (yemama) (f); יום (yom) (m) 日 (rì), 天 (tiān)
כלב (kélev) (m) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
כן (ken) 是 (shì), 對, 对 (duì)
כסף (m) (késef) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
כתב (katáv) 寫, 写 (xiě)
לא (lo) 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
מים (m) 水 (shuǐ)
סוס (m) 馬, 马 (mǎ)
עיר (f) (‘yr) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
עץ'עֵץ (‛ēts) (m) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
פרח (m) (perákh) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
פרי (perí) (m), פירות (peyrót) (m) '(collective)' 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
קרוא (kára’a) 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
שלום (m) (shalom) 和平 (hépíng)
שלום (shalóm); שלום עליכם (shalóm aléikhem) 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
תודה (todá) 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
תינוק (m) (tinoq); תינוקת (f) (tinoqet) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
תפוח (m) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
Chinese to Hebrew dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.