Dicts.info 

Interlingua to Chinese dictionary

    Look up:      

This Interlingua to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Interlingua to Chinese and Chinese to Interlingua translations will be listed at once.


(m) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
alimento#Interlingua'alimento 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
amico#Interlingua'amico 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
amor 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
animal, bestia 動物, 动物 (dòngwù)
aqua 水 (shuǐ)
arbore 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
ascoltar 聽, 听 (tīng)
baby, bebe 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
bon die 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
can#Interlingua'can 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
casa 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
catto (m), catta (f) 貓, 猫 (māo)
cavallo (m) 馬, 马 (mǎ)
citate 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
femina 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
flor 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
fratre 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
fructo 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
homine 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
matre 妈妈
moneta 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
no#Interlingua'no 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
pace 和平 (hépíng)
patre 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
pomo 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
puera (child) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
schola 學校, 学校 (xuéxiào)
vader 去 (qù)
Chinese to Interlingua dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.