Dicts.info 

Irish to Scottish Gaelic dictionary

    Look up:      

This Irish to Scottish Gaelic dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Irish to Scottish Gaelic and Scottish Gaelic to Irish translations will be listed at once.


airgead (m) airgead (m); airgiod (m)
athair (m) athair (m)
bean (f); mná; ban (f) bean (f); boireannach (m)
bia biadh (m)
bláth; plúr (m) dìthean (m); flùr (m)
buachaill (m); garsún (m) balach (m); balachan (m); gille (m)
cailín (m) caileag (f); nighean (f); nighneag
capall (m); each (m); capaill (m) each
cara (m) caraid (m); bancharaid (f)
cat (m) cat (m)
cathair (f) baile mòr (m), dùn (m)
crann (m) craobh (f)
deartháir (m) bràthair (m)
deirfiúr (m) piuthar (f)
Dia dhuit; Dia is Muire dhuit; haileo halò; latha math; hòigh
éist èisd; èist
fear (m); fir fear (m); duine (m)
go raibh maith agat (to one person), go raibh maith agaibh (to more than one person) tapadh leat; tapadh leibh; taing
grá (m) rùn (m)
lá (m) latha (m)
leabhar (m) leabhar (m)
leanbh leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m)
léigh leugh
madra (m); gadhar (m); madadh (m) cù (m), madadh (m)
máthair (f) màthair (f)
scoil (f) sgoil (f)
síocháin (f) sìth (f)
teach (m); tithe taigh (m)
tine (m) teine (m)
toradh; meas (m) meas (m), toradh (m)
úll (m) ubhal (m)
Scottish Gaelic to Irish dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.